Opšti uslovi poslovanja


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

1. PREDMET USLOVA

(1) Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Uslovi) uređuju se svi poslovi (prodaja, isporuka itd.) društva TKK d.o.o. (u daljem tekstu: dobavljač) sa strankama. Za sve izmene i dopune Uslova, posebno u slučaju odstupanja stranke od Uslova, neophodna je pisana saglasnost dobavljača. Stranka je pri naručivanju dužna da prihvati Uslove, koji postaju pravno obavezujući za stranku.

(2) Ako su pojedine odredbe Uslova delimično ili u celosti nepravovaljane, to neće uticati na valjanost ostalih odredaba Uslova. [E1] U tom slučaju nevažeću odredbu zamenjuje odredba koja je po ekonomskoj svrsi najpribližnija nevažećoj odredbi. Ako su pojedinačne odredbe dvosmislene, tumačiće se što približnije ekonomskoj svrsi dvosmislene odredbe.

(3) Predmetni Uslovi takođe će se primenjivati na sve buduće poslove i poslovne odnose sa strankom.

2. PONUDA I NARUDŽBINA

(1) Ponude nisu obavezujuće u smislu cene, količine, isporuke i vremena isporuke, osim ako nisu izričito označene kao obavezujuće. Dobavljač je u obavezi da napismeno potvrdi narudžbinu stranke, inače se ne smatra da je ugovor zaključen.

(2) Informacije iz kataloga, prospekata i sl., usmene ili pisane izjave dobavljača obavezujuće su samo onda kada je to izričito navedeno ili napomenuto u potvrdi narudžbine.

(3) Ako se potvrda narudžbine razlikuje od narudžbine, smatraće se da je stranka saglasna sa razlikama ako odmah ne izjavi prigovor.

(4) U slučaju neznatnih odstupanja dobavljača od ponude pri isporuci robe, isporuka se smatra važećom.[E2] 

(5) Očite greške u ponudama, potvrdama ili izdatim računima mogu biti ispravljene u svakom trenutku bez odobrenja stranke.

(6) Dobavljača zastupa isključivo ovlašćeno lice ili telo. Tvrdnje i izjave zaposlenih lica dobavljača nisu obavezujuće bez pisanog odobrenja ovlašćenog lica ili tela dobavljača.

Sve izmene ugovora stupaju na snagu tek nakon što ih ovlašćeno lice ili telo dobavljača potvrdi pisanim putem.

(7) Ako potvrda narudžbine nije izdata, smatraće se da je ugovor zaključen isporukom naručene robe.

3. CENE

(1) Prodajne cene jesu cene koje važe na dan naručivanja ili cene naznačene u ponudi. Dobavljač sve cene u ponudi iskazuje bez PDV-a, osim ako nije navedeno drugačije. Osim ako nije ugovoreno drugačije, cena ne uključuje isporuku, troškove prevoza i osiguranja; ovi troškovi naplaćuju se zasebno.

(2) Ako dođe do povećanja troškova rada ili proizvodnje, kao što su npr. troškovi sirovina, energije, prevoza, finansiranja i dr., u razdoblju između dana potvrde narudžbine i dana isporuke, a na koje dobavljač nema uticaja (npr. kolektivni ugovori, plate), dobavljač ima pravo da odgovarajuće prilagodi prodajne cene, pri čemu će se ove cene primenjivati na sve naknadne isporuke. Dobavljač ima pravo da na navedeni način izmeni cene koje se odnose na naknadne isporuke ili usluge.

(3) Osnov za obračun cene čini težina u kilogramima, broj komada ili zapremina u litrima, utvrđena u trenutku otpremanja.

(4) Osim ako nije ugovoreno drugačije, dobavljač zadržava pravo da naplati troškove isporuke za narudžbine čija je neto vrednost manja od 500 EUR.

4. ISPORUKA

(1) Isporuka se vrši franko fabrika, osim ako nije ugovoreno drugačije.

(2) Ako dobavljač obavlja prevoz o svom trošku, ima pravo na nadoknadu svih troškova prevoza.

(3) Rokovi isporuke koje navede dobavljač nisu opšte obavezujući. Rokove isporuke moguće je odrediti tek nakon što sve pojedinosti isporuke, posebno mesto i način prevoza, budu utvrđene. Dobavljač može da izmeni rokove isporuke prema potrebi. Odredbe o rokovima isporuke ne čine sastavni deo međusobnog sporazuma između stranke i dobavljača.

(4) Ako dobavljač kasni s isporukom, stranka može da raskine ugovor samo putem pisane poruke, to jest nakon isteka naknadno ugovorenog roka za ispunjenje ugovornih obaveza.

(5) U slučaju neočekivanih prepreka u isporuci robe (štrajkovi, prekid rada proizvodnog pogona, prekid u isporuci sirovina, nedostatak sirovina, mere koje donesu državni organi, saobraćajne gužve itd. ili u slučaju više sile), dobavljač ima pravo da odgovarajuće produži rokove isporuke ili da odustane od jednog dela ili cele isporuke bez odgovornosti za nadoknadu štete.

(6) Ako stranka ne prihvati primljenu količinu u dogovorenom roku, dobavljač ima pravo na paušalnu nadoknadu štete. Dobavljaču pripada pravo i na naknadne odštetne zahteve. U slučaju kašnjenja na strani stranke, rizik od slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na stranku s danom od kada je roba dostupna za prihvatanje.

(7) U slučaju docnje stranke u plaćanju dobavljač ima pravo da obustavi dalju isporuku robe. Svi stranci izdati, a neplaćeni računi dospevaju odmah za plaćanje bez pisanog obaveštenja dobavljača.

(8) Količina robe pri isporuci može se razlikovati od naručene količine.

U slučaju odstupanja u količinama, stranka nema pravo na odustanak od ugovora niti na nadoknadu štete od dobavljača.

(9) Dobavljač zadržava pravo da promeni asortiman proizvoda i isporuči minimalno izmenjenu robu (prema katalogu koji važi u datom trenutku) bez dostavljanja obaveštenja stranci.

5. PRELAZ RIZIKA

Ako stranka samostalno ili preko prevoznika organizuje prevoz, rizik prelazi na stranku shodno paritetu „franko fabrika” (Incoterms 2010).

6. USLOVI PLAĆANJA

(1) Ako je ugovoreno plaćanje na osnovu izdatog računa, stranka je dužna da do isteka roka plaćanja izmiri obaveze po osnovu ugovora. Gotovinski popusti važe isključivo u slučaju pisanog sporazuma između stranke i dobavljača. Svi ugovoreni popusti prestaju da važe bez obaveštenja dobavljača u slučaju docnje stranke u plaćanju sopstvenih obaveza.

(2) U slučaju docnje stranke u plaćanju, obračunava se zakonska zatezna kamata. Osim zakonske zatezne kamate, dobavljač ima pravo na nadoknadu sve eventualne dodatne štete.

(3) U slučaju opravdane sumnje u sposobnost plaćanja stranke, dobavljač može da odustane od potvrđenih narudžbina i već zaključenih ugovora o isporuci bez otkaznog roka, uzimajući u obzir eventualna avansna plaćanja. Sve neizmirene obaveze stranke odmah dospevaju za plaćanje.

(4) Osim ako nije ugovoreno drugačije, plaćanja se vrše u evrima.

(5) Neovlašćena zaposlena lica dobavljača imaju pravo da prihvate kupoprodajnu cenu samo na osnovu izričitog punomoćja koje je izdalo ovlašćeno lice ili telo.

7. GARANCIJA NA NEDOSTATKE

(1) U slučaju prigovora na kvalitet isporučene robe, stranka je dužna da podnese pisani prigovor (reklamaciju) dobavljaču u roku od 8 dana od isporuke robe uz navođenje identifikacionih podataka robe u pitanju i razloge za prigovor. Dobavljač ne preuzima odgovornost za nedostatke nastale zbog nestručnog korišćenja robe niti za robu kojoj je istekao rok.

U slučajevima kada je postupanje stranke suprotno napred navedenim odredbama, isključeni su svi garantni i odštetni zahtevi. Stranka je dužna da dokaže prisutnost nedostataka u trenutku isporuke.

(2) Stranka je dužna da dostavi uzorke neispravne robe u vidu reklamacije o sopstvenom trošku i na lični rizik.

(3) Nematerijalni nedostaci (poput manjih razlika u boji, manjih nedostataka koji iščeznu vremenom ili ih stranka zajedno sa dobavljačem može otkloniti uz veoma mali napor) ne opravdavaju odštetne zahteve stranke prema dobavljaču.

(4) Roba dobavljača proizvedena je onako kako je naznačeno u narudžbini ili specifikaciji proizvoda. Svi proizvodi sadrže dobavljačevo uputstvo za upotrebu. U slučaju nepoštovanja uputstava za upotrebu, dobavljač nije odgovoran za nadoknadu štete. Dobavljač ne preuzima odgovornost niti garanciju za upotrebu koja nije predviđena za dati proizvod.

(5) Isključena je garancija za isporučenu robu, kao i svi odštetni zahtevi stranke u slučaju nemogućnosti pregleda ili provere robe (npr. zbog dalje obrade).

(6) U slučaju nedostataka na robi nastalih zbog činjenja trećih lica, stranka nema pravo da zahteva nadoknadu štete od dobavljača, već se nadoknada štete potražuje od lica koje je izazvalo štetu.

(7) Osim u slučajevima kada stranka ima zakonsko pravo da odustane od ugovora, dobavljač ima pravo da popravi ili zameni robu ili da snizi cenu robe.

(8) Dobavljač ne daje garanciju za nedostatke koji se mogu pripisati stranci.

8. ZAHTEV ZA NADOKNADU ŠTETE

(1) Shodno odredbama zakona svi zahtevi za nadoknadu štete protiv dobavljača ograničeni su na grubi nemar i umišljajno postupanje. Teret dokazivanja pada na stranku.

(2) U skladu sa odredbama zakona, svi zahtevi za nadoknadu štete ograničeni su na razumno predvidljivu štetu, i to do visine vrednosti robe.

(3) Stranka je dužna da proveri robu u smislu svrhe upotrebe. Dobavljač ne snosi odgovornost za manjkavu proveru.

(4) U skladu sa odredbama zakona, dobavljač ne snosi odgovornost za nadoknadu štete u slučaju kršenja prava trećih lica. 

9. ODGOVORNOST ZA PROIZVODE

(1) Član 9 primenjuje se samo na slučajeve kada postoji posebna odgovornost za potrošačke proizvode.

(2) Shodno odredbama zakona, svi zahtevi za nadoknadu štete koje podnesu stranke ili treća lica, a koji se zasnivaju na zakonom utvrđenoj odgovornosti za proizvode, biće neobavezujući za dobavljača, osim ako podnosilac zahteva ne dokaže da je dobavljač prouzrokovao nedostatak zbog grubog nemara.

(3) Bez obzira na odredbu iz stava 9.2, odgovornost za nadoknadu štete utvrđena je u članu 8 za poslove između pravnih lica.

(4) U slučaju prodaje robe trećim licima stranka se obavezuje da isključi odgovornost za nadoknadu štete koju je prouzrokovao dobavljač.

U suprotnom će stranka snositi odgovornost za svu štetu koju može pretrpeti dobavljač usled toga.

10. ZABRANA PREBIJANJA POTRAŽIVANJA I ZADRŽAVANJA PLAĆANJA

(1) Ustupanje potraživanja stranke prema dobavljaču trećim licima zabranjeno je bez izričite pisane saglasnosti dobavljača.

(2) Bez izričite pisane saglasnosti dobavljača nije moguće prebijanje s trećim licima.

(3) Stranka na osnovu svojih zakonskih zahteva neće imati pravo da zadržava plaćanje celokupne kupoprodajne cene, već samo odgovarajućeg srazmernog udela u kupoprodajnoj ceni. Ostala plaćanja moraju biti odmah izvršena.

11. ZADRŽAVANJE PRAVA SVOJINE

(1) Roba ostaje svojina dobavljača čak i nakon predaje u posed stranke, i to sve dok stranka ne isplati celu kupoprodajnu cenu.

(2) Stranka ima pravo da koristi robu u sklopu uobičajene poslovne delatnosti, ali nema pravo da je koristi kao zalog ili sredstvo osiguranja. Dobavljač mora biti obavešten bez odlaganja o prinudnoj naplati drugih poverilaca. Stranka je dužna da dobavljaču dostavi puno ime i adresu kupaca, kao i celokupno stanje zaliha robe i iznos potraživanja po osnovu dalje prodaje.

Shodno odredbama zakona, dobavljač može da namiri sva potraživanja od stranke zbog neplaćanja robe od strane njenih dužnika. Stranka je dužna da sa navedenim odredbama upozna svoje trenutne i potencijalne kupce.

(3) Stranka (primalac, stečajni upravnik) ima obavezu da dobavljaču obezbedi pristup njegovoj robi i proizvodima proizvedenim pomoću robe u svakom slučaju docnje u plaćanju, a posebno u slučaju stečaja. Povrh toga, stranka je u obavezi da dobavljaču obelodani sve poslovne knjige i preda sve potrebne informacije od značaja za isključenje potraživanja dobavljača iz stečajne mase.

(4) Formulacije i uzorci u svakom slučaju ostaju vlasništvo dobavljača, čak i kada su izrađeni o trošku stranke.

12. AMBALAŽA

(1) Cena ambalaže uključena je u cenu robe, osim u slučaju pribora i dodatne opreme u spoljašnjoj ambalaži koja se naplaćuje. Iznos se refundira stranci pri povraćaju spoljašnje ambalaže.

(2) Odvoz prazne spoljašnje ambalaže organizuje TKK o sopstvenom trošku pri narednoj isporuci ili u kasnijem trenutku. Za potrebe odvoza prazne plastične buradi i ostale prazne ambalaže TKK d.o.o. deo je sistema za sakupljanje otpadne ambalaže.

13. ZAŠTITA PODATAKA

(1) Stranka izričito prima na znanje i prihvata da u sklopu naručivanja određeni podaci mogu biti pohranjeni u sistemima za obradu podataka i prosleđeni povezanim društvima za potrebe realizacije narudžbine.

(2) Stranka se obavezuje da će sve podatke pribavljene u sklopu poslovnog odnosa, ugovorne dokumentacije i sve ostale informacije koje se odnose na međusobnu saradnju čuvati kao poslovnu tajnu tokom trajanja ugovornog odnosa i najmanje 5 godina po njegovom okončanju. Navedeno se posebno smatra poslovnim tajnama: cenovnik, uslovi poslovanja i ostali uslovi prodaje, uslovi promotivne prodaje i uslovi oglašavanja, računi (fakture), obrasci za naručivanje, dopisi, zapisnici, ugovorna dokumentacija, kao i svi ostali podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Strana koja prekrši obavezu čuvanja poslovne tajne snosi odgovornost za nadoknadu štete prema dobavljaču za novčanu i nenovčanu štetu.

14. ANTIKORUPTIVNA ODREDBA

(1) Ugovorne strane izričito se obavezuju da će se pri realizaciji poslova po osnovu ovog ugovora uzdržavati svih postupaka koji mogu ukazivati na znakove koruptivnog ponašanja.[E3] 

(2) Ugovorne strane obavezuju se i da neće davati, obećavati niti primati poklone, novčana plaćanja i druge vredne stvari, bilo posredno ili neposredno, jedna drugoj ili preko službenika ili zaposlenih lica bilo koje ugovorne strane ili drugih društava (služba, odsek ili predstavništvo) niti preko bilo kog drugog lica sa svrhom podmićivanja, kako bi se bilo koje zaposleno lice ili stranka navelo/navela na zloupotrebu položaja radi pribavljanja, održavanja ili preusmeravanja poslova ka stranci ili njegovim saradnicima, predstavnicima, distributerima, zavisnim društvima i drugim integratorima. U slučaju počinjenja ili pokušaja dela navedenog u prethodnom stavu svi već zaključeni ili važeći ugovori postaju ništavni, a ako ugovor još nije stupio na snagu, smatraće se da nije ni bio zaključen.

15. OGRANIČENJE ISPORUKE

Dobavljač je dužan da se pridržava međunarodnih pravnih sankcija i propisa izdatih u EU, SAD i UN. Stranka prima na znanje i prihvata ovu obavezu te potvrđuje da neće koristiti proizvode nabavljene od dobavljača u vezi sa subjektima ili zemljama pod sankcijama.

16. MESTO IZVRŠENJA, SUDSKA NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO

(1) Mesto izvršenja za isporuku i plaćanje jeste registrovano sedište dobavljača.

(2) Okružni sud u Novoj Gorici nadležan je za rešavanje svih sporova proizašlih iz ovog ugovora.

Ovi Opšti uslovi poslovanja primenjuju se od 1. januara 2023. godine.

 

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

Telefon: +386 (0)5 38 41 300
E-pošta: info@tkk-group.com

Upisano u registar privrednih subjekata: Okružni sud u Novoj Gorici, br. upisa: 10029800

 

O NAMA

Društvo: TKK d.o.o.
Registrovano sedište: Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
ID broj registra: 5043123000
PIB: SI49428969
Broj upisa u registar: 10029800, Registar privrednih subjekata Okružnog suda u Novoj Gorici
Deonički kapital: 1.059.042,73 EUR

Telefon: +386 (0)5 38 41 300 
E-pošta: info@tkk-group.com

 

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Na ovoj internet strani izložene su opšte informacije o društvu TKK d.o.o. i njenim povezanim društvima, poslovnoj delatnosti i proizvodima. 

Pažljivo pročitajte obaveštenje jer se primenjuje na sve posetioce ove internet strane. Korišćenjem internet strane http://www.tkk-group.com/ korisnik izjavljuje da prihvata ovde navedene Uslove i da je saglasan s njima.

Pravno obaveštenje

Sva prava zadržana. Obaveštenje se odnosi na početnu stranu i na sve podstrane veb-sajta http://www.tkk-group.com/. Sve informacije i sav materijal (pisani i slikovni) na internet strani http://www.tkk-group.com/ zaštićeni su autorskim i srodnim pravima, odnosno pravima intelektualne svojine čiji je vlasnik TKK d.o.o., odnosno njegova povezana društva. 

Korisniku je dozvoljeno da koristi sadržaj internet strane http://www.tkk-group.com/ isključivo za ličnu, tj. nekomercijalnu upotrebu. Zabranjen je svaki drugi vid upotrebe internet strane http://www.tkk-group.com/, posebno u komercijalne svrhe.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Dozvoljeno je umnožavati sve informacije i sav materijal (pisani i slikovni) objavljen na internet strani http://www.tkk-group.com/ isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih obaveštenja o autorskim i srodnim pravima, odnosno pravima intelektualne svojine. Zabranjeno je kopiranje, umnožavanje i širenje informacija i materijala na bilo koji drugi način u komercijalne svrhe bez izričite pisane dozvole društva TKK d.o.o., odnosno njegovih povezanih društava.

Logotip TKK d.o.o. mora biti prisutan na svakom umnošku ili svakoj kopiji sadržaja ove internet strane, u skladu sa pravilima korporativnog dizajna – sva prava zadržana. 

Internet strana http://www.tkk-group.com/ takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka internet stranama trećih lica, pri čemu TKK d.o.o. neće snositi odgovornost za njihov sadržaj niti daje bilo kakve garancije u tom pogledu. U potpunosti je isključena odgovornost društva TKK d.o.o. za posećivanje i korišćenje internet strana na koje vode objavljene veze.

TKK d.o.o. može da izmeni ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i obavezujuće je za korisnike u obliku u kome važi u datom trenutku, pa korisnicima savetujemo da se upoznaju s njegovom sadržinom pri svakoj poseti internet strani http://www.tkk-group.com/. 

Zabranjena je upotreba internet strane http://www.tkk-group.com/ suprotno ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi internet stranu http://www.tkk-group.com/ u suprotnosti s ovde navedenim pravilima u potpunosti snosi odgovornost za svoje postupke.

Odricanje od odgovornosti

Sve informacije i sav materijal na internet strani http://www.tkk-group.com/ stavljeni su na raspolaganje isključivo u informativne svrhe. TKK d.o.o. nastoji da obezbedi tačnost, ažurnost i potpunost podataka na internet strani http://www.tkk-group.com/, ali ne može ni na koji način garantovati njihovu tačnost i potpunost niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici na lični rizik koriste internet stranu http://www.tkk-group.com/ i na njoj objavljen sadržaj. Ni TKK d.o.o., ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u osmišljavanju i izradi ove internet strane ili je i dalje uključeno u njeno ažuriranje stoga ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu usled pristupanja informacijama, tj. korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na veb-stranicama niti za bilo kakve greške ili propuste u njihovom sadržaju.

TKK d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu (uključujući štetu izazvanu virusima) koju može pretrpeti korisnik na računarskoj opremi, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju ili aplikaciji, koji se mogu koristiti za pristupanje internet strani, a nastala je zbog posećivanja ili korišćenja internet strane http://www.tkk-group.com/. TKK d.o.o. takođe neće snositi odgovornost za bilo kakvu drugu štetu nastalu zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja internet strane http://www.tkk-group.com/. 

TKK d.o.o. zadržava pravo da izmeni sadržaj internet strane http://www.tkk-group.com/ u bilo kom trenutku, na bilo koji način i iz bilo kog razloga bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost za posledice takvih izmena.


 [E1]"ne vpliva na veljavnost drugih določb pogojev"..."the validity of the other provisions of the Terms and Conditions" – prosimo, preverite.

 [E2]Prevedli smo, kot da dobava ostane veljavna? Če ostane veljavna ponudba, zamenjajte z "the offer shall remain valid"

 [E3]po tej pogodbi---verjetno gre za kopiran člen iz neke pogodbe, tukaj gre za splošne pogoje poslovanja; treba je spremeniti

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon

Treba vam pomoć? Tu smo za vas.

Obratite nam se
Image of happy people
 

Zdravo!

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku? Poništite lozinku ovde

Još uvek nemate nalog?

Otvori nalog Right pointing arrow