Pogoji poslovanja in pravno obvestilo


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. PREDMET POGOJEV

(1) Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vse dejavnosti (prodajo, dobave, itd.) podjetja TKK d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) s kupci. Morebitne dopolnitve ali spremembe pogojev, še posebej odstopanja od pogojev s strani kupca, zahtevajo pisno soglasje dobavitelja. Pri oddaji naročila s strani kupca, le ta sprejme te pogoje, ki ga tudi pravno obvezujejo.

(2) Če je eden ali več določb teh pogojev v celoti ali deloma neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost drugih pogojev. V tem primeru neveljavno določilo nadomesti določilo, ki je najbližje gospodarskemu namenu neveljavnega določila. V primeru nejasnosti posameznih določil, se te interpretirajo kot je najbližje gospodarskemu namenu nejasnega določila.

(3) Ti pogoji veljajo tudi za vse bodoče dejavnosti in poslovna razmerja s kupcem.

2. PONUDBA IN NAROČILO

(1) Ponudbe niso zavezujoče v zvezi s ceno, količino, dobavo in časom dobave, razen če so izrecno označene kot zavezujoče. Dobavitelj mora potrditi naročilo kupca v pisni obliki, drugače pogodba ni sklenjena.

(2) Podatki iz katalogov, prospektov in podobno, kot tudi ustne ali pisne izjave dobavitelja, so zavezujoče samo, če je to izrecno navedeno ali omenjeno v potrditvi naročila.

(3) Če se potrditev naročila razlikuje od naročila, se za takšne razlike šteje, da se kupec z njimi strinja, če jim nemudoma ne ugovarja.

(4) V primeru zanemarljivih dobaviteljevih odstopanj od ponudbe pri dobavi blaga, le ta ostane v veljavi.

(5) Očitne napake v ponudbah, potrditvah ali računih se lahko kadar koli popravijo brez odobritve kupca.

(6) Dobavitelja ekskluzivno zastopa pooblaščena oseba/organ. Izjave in navedbe pri dobavitelju zaposlenih oseb niso zavezujoče brez pisne odobritve s strani pooblaščene osebe/organa dobavitelja.

Vse pogodbene spremembe začnejo veljati šele z pisno potrditvijo pooblaščene osebe/organa dobavitelja.

(7) Če potrditev naročila ni izdana, se šteje, da je pogodba sklenjena s pošiljanjem naročenega blaga s strani dobavitelja.

3. CENE

(1) Prodajna cena je cena, ki velja na dan naročila, oz. cena, ki je navedena v ponudbi. Vse cene, ki jih navaja dobavitelj, so brez DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Če ni drugače dogovorjeno, cena ne vključuje dostave in stroškov prevoza ter zavarovanja; ti stroški se zaračunavajo posebej.

(2) Če se stroški dela ali drugi stroški proizvodnje, kot so npr. stroški za surovine, energijo, prevoz, financiranje itd., in niso v območju vpliva dobavitelja (kot je npr. kolektivna pogodba, plače), povišajo v času med potrditvijo naročila in dnevom dostave, je dobavitelj upravičen, da prodajno ceno ustrezno prilagodi, pri čemer te cene tako veljajo za vse nadaljnje dobave. V zvezi z nadaljnjimi dobavami ali storitvami, je dobavitelj upravičen do prilagoditve cen, kot je navedeno zgoraj.

(3) Osnova za izračun cene je teža v kg, kosil ali volumen v litrih, kot je določeno v času odpreme.

(4) Če ni dogovorjeno drugače, si dobavitelj pridržuje pravico zaračunati stroške dostave za naročila z neto vrednostjo pod 500 €.

4. DOBAVA

(1) Dobava je »ex works«, če ni drugače dogovorjeno.

(2) V primeru, da dobavitelj za svoj račun opravi prevoz, je upravičen do poplačila vseh stroškov prevoza.

(3) Dobavni roki, ki jih navaja dobavitelj, niso splošno zavezujoči. Dobavni roki se lahko določijo le, ko so določene vse podrobnosti dobave, še posebej kraj in prevoz. Dobavitelj lahko spremeni dobavne roke, če je to potrebno. Določila o dobavnih rokih niso bistvena sestavina medsebojnega dogovora med kupcem in dobaviteljem.

(4) V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo, lahko kupec prekliče pogodbo le na podlagi pisnega sporočila, in sicer po preteku naknadno dogovorjenega roka za pravilno izpolnitev pogodbe.

(5) V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga (stavke, prekinitve delovanja obrata, prekinitev dobave surovin, pomanjkanje surovin, ukrepi državnih organov, prometni zastoji itd., ali v primeru višje sile) ima dobavitelj pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.

(6) Če kupec ne prevzame pridobljene količine v dogovorjenem časovnem obdobju, je dobavitelj upravičen do pavšalnega nadomestila. Dobavitelj ne izgubi pravice do uveljavljanja naknadnih odškodninskih zahtevkov. V primeru zamude s strani kupca, tveganja naključne škode ali uničenja blaga preide na kupca od dneva, ko je blago na voljo za prevzem.

(7) V primeru zamude plačila s strani kupca, ima dobavitelj pravico zaustaviti nadaljnjo izdobavo blaga. Vsi do sedaj, še neplačani računi kupca, brez pismenega obvestila dobavitelja, zapadejo v takojšno plačilo.

(8) Dobava blaga lahko količinsko odstopa od naročene količine.

V primeru odstopa količine, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe ali zahtevati odškodnino od dobavitelja.

(9) Dobavitelj si pridržuje pravico do sprememb ponudbe izdelkov, kot tudi do dobave minimalno spremenjenega blaga (glede na takrat veljavni katalog ), brez da bi obvestil kupca.

5. PRENOS TVEGANJA

Če kupec organizira prevoz osebno ali preko prevoznika, se tveganje »ex works« prenese na kupca (Incoterms 2010).

6. PLAČILNI POGOJI

(1) V primeru, da je dogovorjeno plačilo na podlagi izstavljenega računa, mora kupec poravnati svojo obveznost v pogodbi dogovorjenem roku plačila. Gotovinski popusti so veljavni le v primeru pisnega dogovora med kupcem in dobaviteljem. Vsi dogovorjeni popusti postanejo neveljavni, brez pisnega obvestila dobavitelja, in sicer v primeru, da kupec zamudi s plačilom svoje zapadle obveznosti.

(2) V primeru, da kupec zamuja s plačilom, se mu zaračunajo zakonite zamudne obresti. Poleg določenih zamudnih obresti, ima dobavitelj pravico do poplačila vseh dodatnih morebitnih škod.

(3) V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko dobavitelj brez odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavah, upoštevajoč eventuelna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v takojšno plačilo.

(4) Če ni dogovorjeno drugače so vsa plačila v evrih.

(5) Nepooblaščene osebe, zaposlene pri dobavitelju, imajo pravico do sprejema kupnine le na podlagi izrecnega pooblastila pooblaščene osebe dobavitelja.

7. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

(1) V primeru ugovora na kakovost dobavljenega blaga, je kupec dolžan dobavitelju, v roku 8 dni, šteto od dostave blaga, posredovati pisno reklamacijo z identifikacijskimi podatki reklamiranega blaga in navedbo vzrokov reklamacije. Dobavitelj ne prevzema odgovornosti za napake, ki so posledica nestrokovne uporabe blaga in za blago, ki mu je potekel rok uporabnosti.

V primerih, ko so ravnanja kupca v nasprotju s zgoraj navedenimi določili, so vsi garancijski zahtevki ali zahtevki za povrnitev škode izključeni. Kupec mora dokazati, da je napaka obstajala v času dostave.

(2) Kupec mora poslati vzorce blaga z napako z obvestilom na lastne stroške in tveganje.

(3) Nematerialna napake (kot so majhne razlike v barvi, majhne okvare, ki izginejo čez nekaj časa ali jih lahko kupec popravi skupaj z dobaviteljem z zelo malo truda) ne dajo kupcu nobene pravice do odškodninskih zahtevkov zoper dobavitelja.

(4) Blago dobavitelja je proizvedeno, kakor je navedeno v naročilu ali specifikaciji izdelka. Vsak proizvod mora vključevati dobaviteljevo navodilo glede uporabe. V primeru, da pride do odstopanj od navodil za uporabo, dobavitelj ni odškodninsko odgovoren. Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za uporabo, ki ni specifična za določen izdelek.

(5) Jamčevanje za dobavljeno blago je izključena, kakor tudi vsi odškodninski zahtevki kupca, če je pregled blaga nemogoče izvršiti (na primer zaradi nadaljnje predelave).

(6) Če je napaka blaga posledica ravnanja tretje osebe, kupec nima pravice do odškodninskega zahtevka do dobavitelja, ampak do povzročitelja napake.

(7) Razen v primerih, kjer kupec ima zakonsko pravico do odstopa od pogodbe, ima dobavitelj v teh primerih pravico do popravka blaga, zamenjave blaga ali do znižanje cene blaga.

(8) Dobavitelj ne jamči za napake, ki izhajajo iz sfere kupca.

8. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

(1) V okviru zakonskih določil so vsi odškodninski zahtevki zoper dobavitelja omejeni na hudo malomarnost in zlonamerno ravnanje. Dokazno breme je na strani kupca.

(2) V okviru zakonskih določil so vsi odškodninski zahtevki omejeni na razumno predvidljivo škodo in sicer do višine vrednosti blaga.

(3) Kupec mora preveriti blago glede na namen uporabe. Dobavitelj ne odgovarja za nezadosten pregled.

(4) V okviru zakonskih določil dobavitelj ni odškodninsko odgovoren za morebitno kršenje pravic tretjih oseb. 

9. ODGOVORNOST ZA IZDELKE

(1) Točka 9 se uporablja samo v tistih primerih, kjer se uporabljajo posebni zakoni o odgovornosti za izdelke za končne uporabnike.

(2) V okviru zakonskih določil so vsi odškodninski zahtevki kupcev, kot tudi tretjih oseb, ki temeljijo na zakonsko opredeljeni odgovornosti za izdelke, neobvezujoči za dobavitelja, razen če tožnik dokaže, da je bila napaka narejena s strani dobavitelja in je bila povzročena skrajno malomarno.

(3) Ne glede na določilo iz 9.2., pa je odškodninska odgovornost za škodo urejena v točki 8, če poslovanje poteka med pravnimi osebami.

(4) V primeru, da kupec proda blago tretjim osebam, se kupec zavezuje, da bo izključil odškodninsko odgovornost za škodo dobavitelja.

V primeru, da kupec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala dobavitelju.

10. PREPOVED KOMPENZACIJ IN ZADRŽANJA PLAČIL

(1) Odstop kupčevih terjatev do dobavitelja tretjim osebam, je prepovedana brez izrecnega pisnega soglasja dobavitelja.

(2) Brez izrecnega soglasja dobavitelja, ni mogoča kakršna koli kompenzacija s strani tretjih oseb.

(3) Zakoniti zahtevki kupca mu ne dajo pravice, da zadrži plačilo celotne kupnine, ampak le ustreznega-sorazmernega dela kupnine. Druga plačila se morajo realizirati nemudoma.

11. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

(1) Prodano blago ostane v lasti dobavitelja tudi po izročitvi blaga v posest kupcu, in sicer vse dokler kupec ne plača kupnine v celoti.

(2) Kupec ima pravico uporabljati blago v običajnem okviru poslovne dejavnosti, vendar blaga ne sme zastaviti ali ga dati kot varščino. Izvršbe s strani drugih upnikov, se nemudoma sporočijo dobavitelju. Kupec je dolžan razkriti dobavitelju imena in naslove kupcev, kakor tudi vso zalogo in višino terjatev, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje.

V okviru zakonskih določil lahko vse zahtevke do kupca, ki izhajajo iz neplačila blaga, dobavitelj izterja od dolžnikov kupca. Kupec je dolžan obvestiti svoje trenutne in potencialne stranke o zgoraj navedenih določilih.

(3) Kupec (začasni upravitelj, skrbnik stečajne mase) mora v vsakem primeru zamude plačila – zlasti o stečaju – odobriti dobavitelju dostop do svojega blaga in izdelkov, proizvedenih z blagom. Poleg tega mora kupec dobavitelju razkriti vse poslovne knjige in mu predati vse potrebne informacije, pomembne za izločitev terjatev dobavitelja iz stečajne mase.

(4) Formule in vzorci v vsakem primeru ostanejo last dobavitelja, tudi če so bila izvedena na račun kupca.

12. EMBALAŽA

(1) Cena embalaže je všteta v ceno blaga, razen pri dodatkih v kontejnerjih, kjer se kontejner zaračuna. Kupcu ob vrnitvi kontejnerja priznamo isti znesek.

(2) Odvoz praznih kontejnerjev bo organiziral TKK na svoje stroške, ob naslednji dobavi ali dobavi kasneje. Za odvoz praznih balonov in druge prazne embalaže je družba TKK d.o.o. vključena v sistem zbiranja odpadne embalaže.

13. VAROVANJE PODATKOV

(1) Kupec se izrecno strinja, da se lahko z oddajo naročila posamezni podatki shranijo s pomočjo obdelave podatkov ter se posredujejo povezanim družbam za namen izvedbe naročila.

(2) Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz razmerja, pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varoval kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja dobavitelju za vso materialno in nematerialno škodo.

14. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

(1) Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj, ki bi imeli znake koruptivnega ravnanja.

(2) Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno ena drugi, po kateremkoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri eni od pogodbenih strank ali drugem podjetju (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli osebi z namenom podkupovanja, da bi tako napeljali kakega uslužbenca ali drugega zaposlenega, ali stranko k zlorabi svojega položaja, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k naročniku ali kateremukoli njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju – hčerki, ali drugemu povezovalnemu podjetju.) V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka, je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

15. OMEJITEV DOBAVE

Dobavitelj mora ravnati v skladu z mednarodnimi zakonskimi sankcijami in predpisi, ki so izdani v EU, ZDA in Združenih narodih. Kupec priznava in potrjuje obveznost ter potrjuje, da izdelkov, kupljenih pri dobavitelju, ne bo uporabljal v zvezi s sankcioniranimi subjekti ali sankcioniranimi državami.

16. KRAJ IZVEDBE, KRAJ PRISTOJNOSTI IN VELJAVNA ZAKONODAJA

(1) Kraj izvedbe za dobavo in plačilo je sedež dobavitelja.

(2) Za reševanje vseh sporov, ki bi izšli iz tega dogovora, je pristojno Okrožno sodišče v Novi Gorici.

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2023 dalje.


TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

Telefon: +386 (0)5 38 41 300
E-pošta: info@tkk-group.com

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Novi Gorici, št. reg. vl.: 10029800


OSEBNA IZKAZNICA

Podjetje: TKK d.o.o.
Sedež: Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
Matična številka: 5043123000
Davčna številka: SI49428969
Vložna številka: 10029800, Sodni register, Okrožno sodišče v Novi Gorici
Osnovni kapital: 1.059.042,73 EUR

Telefon: +386 (0)5 38 41 300 
E-pošta: info@tkk-group.com


PRAVNO OBVESTILO

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi TKK d.o.o. in z njo povezanimi družbami, njenem poslovanju in njenih produktih. 

Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani http://www.tkk-group.com/ uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Pravne informacije

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta http://www.tkk-group.com/. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnem mestu http://www.tkk-group.com/ so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami in/ali s pravicami industrijske lastnine, katerih imetnica je družba TKK d.o.o. in/ali z njo povezane družbe. 

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu http://www.tkk-group.com/ izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani http://www.tkk-group.com/, predvsem za komercialne namene.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani http://www.tkk-group.com/, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in sorodnih pravicah in/ali pravicah industrijske lastnine. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja TKK d.o.o. in/ali z njo povezanih družb.

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine iz te spletne strani mora biti uporabljen znak družbe TKK d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. 

Spletno mesto http://www.tkk-group.com/ vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer družba TKK d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe TKK d.o.o. v celoti izključena.

To pravno obvestilo lahko družba TKK d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletne strani http://www.tkk-group.com/. 

Uporaba spletne strani http://www.tkk-group.com/ v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran http://www.tkk-group.com/ v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani http://www.tkk-group.com/ so informativne narave. Družba TKK d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani http://www.tkk-group.com/, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost ter v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran http://www.tkk-group.com/ in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba TKK d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba TKK d.o.o. ni odgovorna za škodo (vključno za tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani http://www.tkk-group.com/ ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako ni družba TKK d.o.o. odgovorna za kakršnekoli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani http://www.tkk-group.com/. 

Družba TKK d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani http://www.tkk-group.com/ kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon

Potrebujete dodatno motivacijo, spodbudo ali namig?

Preberi več
Image of happy people
 

Pozdravljeni!

Prijavite se

Ali ste pozabili vaše geslo? Ponastavite ga tukaj

Še nimate računa?

Ustvarite si račun Right pointing arrow