Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1) Общите условия (наричани по-долу: Общи условия) регламентират всички дейности (продажби, доставки и др.) на фирмата TKK d.o.o. (наричана по-долу: Доставчик) с клиенти. Всички допълнения и изменения на Общите условия, особено отклоненията от Общите условия от страна на клиента, изискват писменото съгласие на Доставчика. При подаване на поръчка клиентът приема настоящите Общи условия, които са правно обвързващи и за него.

(2) Ако една или повече разпоредби на настоящите Общи условия са изцяло или частично невалидни, това не засяга валидността на останалите Общи условия. [E1] В този случай невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, която най-добре се доближава до икономическата цел на невалидната разпоредба. В случай на двусмисленост на отделни разпоредби, те се тълкуват възможно най-близко до икономическата цел на двусмислената разпоредба.

(3) Настоящите Общи условия се прилагат и за всички бъдещи дейности и бизнес отношения с Клиента.

2. ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

(1) Офертите не са обвързващи по отношение на цена, количество, доставка и срок на доставка, освен ако не са изрично отбелязани като обвързващи. Доставчикът трябва да потвърди писмено поръчката на клиента, в противен случай договорът не се счита за сключен.

(2) Информация от каталози, реклами и други подобни, както и устни или писмени изявления на Доставчика, са обвързващи само ако това е изрично посочено или споменато в потвърждението на поръчката.

(3) Ако потвърждението на поръчката се различава от поръчката, тези разлики се считат за приети от клиента, ако клиентът не възрази незабавно срещу тях.

(4) В случай на незначителни отклонения на Доставчика от офертата при доставката на стоките, доставката остава валидна.[E2] 

(5) Очевидни грешки в офертите, потвържденията или фактурите могат да бъдат поправени по всяко време без одобрението на клиента.

(6) Доставчикът се представлява изключително от упълномощено лице/орган. Изявленията и декларациите, направени от служителите на Доставчика, не са обвързващи без писмено одобрение от упълномощено лице/орган на Доставчика.

Всички промени в договора влизат в сила само с писменото потвърждение на упълномощено лице/орган на Доставчика.

(7) Ако не бъде издадено потвърждение на поръчката, договорът се счита за сключен с изпращането на поръчаните стоки от Доставчика.

3. ЦЕНИ

(1) Продажната цена е цената, валидна в деня на поръчката, или цената, посочена в офертата. Всички цени, посочени от Доставчика, не включват ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. Освен ако не е уговорено друго, цената не включва разходите за доставка и транспорт и застраховка; тези разходи се фактурират отделно.

(2) Ако разходите за труд или други производствени разходи, като например разходи за суровини, енергия, транспорт, финансиране и т.н., се увеличат в периода между потвърждаването на поръчката и деня на доставката и не са в сферата на влияние на Доставчика (като колективен трудов договор, заплати), Доставчикът има право да коригира съответно продажната цена, като по този начин тези цени се прилагат за всички следващи доставки. Що се отнася до последващи доставки или услуги, Доставчикът има право да коригира цените, както е посочено по-горе.

(3) Основата за изчисляване на цената е теглото в килограми, броят на парчетата или обемът в литри, както са определени в момента на доставката.

(4) Освен ако не е договорено друго, Доставчикът си запазва правото да начислява разходи за доставка за поръчки с нетна стойност по-малка от 500 евро.

4. ДОСТАВКА

(1) Доставката се извършва „франко завода“, освен ако не е уговорено друго.

(2) Ако Доставчикът извършва транспорт за своя сметка, той има право на възстановяване на всички транспортни разходи.

(3) Датите на доставка, посочени от Доставчика, нямат общообвързващ характер. Датите на доставка могат да бъдат определени едва след като са уточнени всички детайли по доставката, особено мястото и транспорта. Доставчикът може да промени датите на доставка при необходимост. Разпоредбите относно датите на доставка не представляват съществен елемент от взаимното споразумение между клиента и Доставчика.

(4) В случай че Доставчикът закъснее с доставката, клиентът може да развали договора само въз основа на писмено съобщение, т.е. след изтичане на договорения впоследствие срок за точно изпълнение на договора.

(5) В случай на неочаквани пречки по време на доставката на стоките (стачки, прекъсване на работата на завода, прекъсване на доставките на суровини, липса на суровини, мерки на държавните органи, задръствания и др, или в случай на непреодолима сила), Доставчикът има право да удължи съответно срока на доставката или да се откаже от доставката изцяло или частично, без да носи отговорност за вреди.

(6) Ако клиентът не приеме придобитото количество в рамките на договорения срок, Доставчикът има право на еднократно обезщетение. Доставчикът не губи правото си да предявява последващи искове за обезщетение за причинени вреди. В случай на забава от страна на клиента, рискът от случайно повреждане или унищожаване на стоките преминава върху клиента от деня, в който стоките са на разположение за получаване.

(7) В случай на забавено плащане от страна на клиента, Доставчикът има право да спре по-нататъшната доставка на стоките. Всички фактури на клиента, които все още не са платени, стават дължими за незабавно плащане без писмено уведомление от страна на Доставчика.

(8) Доставката на стоки може да се различава по количество от поръчаното.

В случай на отклонение, свързано с количеството, клиентът няма право да се откаже от договора или да поиска обезщетение от Доставчика.

(9) Доставчикът си запазва правото да прави промени в продуктовата гама, както и да доставя минимално променени стоки (съгласно валидния към момента каталог), без да уведомява клиента.

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА

Ако клиентът организира превоза лично или чрез превозвач, рискът се прехвърля на клиента съгласно паритета „франко завода“ (Incoterms 2010).

6. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

(1) В случай че е договорено плащането да се извърши въз основа на издадена фактура, клиентът трябва да погаси задължението си по договора в договорения срок за плащане. Отстъпките в брой са валидни само в случай на писмено споразумение между клиента и доставчика. Всички договорени отстъпки стават невалидни без писмено известие от страна на Доставчика, в случай че клиентът просрочи плащането на дължимото си задължение.

(2) В случай че клиентът закъснее с плащането, му се начислява законна лихва за забава. В допълнение към предвидената лихва за забава, Доставчикът има право на възстановяване на всички допълнителни потенциални вреди.

(3) В случай на основателни съмнения относно платежоспособността на клиента, Доставчикът може да се откаже от потвърдени поръчки и вече сключени споразумения за доставки без срок на предизвестие, като вземе предвид всички авансови плащания. Всички задължения, които не са платени от клиента, подлежат на незабавно плащане.

(4) Освен ако не е уговорено друго, всички плащания се извършват в евро.

(5) Неоторизирани лица, наети от Доставчика, имат право да приемат възнаграждението за покупка само въз основа на изрично разрешение от упълномощено лице на Доставчика.

7. ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕФЕКТИ

(1) В случай на възражение относно качеството на доставените стоки клиентът е длъжен да подаде писмена рекламация до Доставчика в срок от 8 дни от доставката на стоките, като посочи идентификационните данни на съответните стоки и причините за рекламацията. Доставчикът не поема отговорност за дефекти, възникнали в резултат на непрофесионална употреба на стоките и за стоки с изтекъл срок на годност.

В случаите, когато действията на клиента са в противоречие с горепосочените разпоредби, всички гаранционни претенции или претенции за обезщетение за вреди се изключват. Клиентът трябва да докаже, че дефектът е съществувал в момента на доставката.

(2) Клиентът трябва да изпрати мостри на дефектните стоки чрез известие за своя сметка и на свой риск.

(3) Нематериалните дефекти (като малки разлики в цвета, малки дефекти, които изчезват след известно време или могат да бъдат поправени от клиента заедно с Доставчика с много малко усилия) не дават право на клиента да претендира за обезщетение от Доставчика.

(4) Стоките на Доставчика са произведени, както е посочено в поръчката или спецификацията на продукта. Всеки продукт трябва да включва инструкциите за употреба на Доставчика. В случай на неспазване на инструкциите за употреба, Доставчикът не носи отговорност за вреди. Доставчикът не поема никаква отговорност или гаранция за употреба, която не е специфична за конкретния продукт.

(5) Гаранцията за доставените стоки е изключена, както и всички претенции за обезщетение на клиента, ако стоките не могат да бъдат проверени (например поради допълнителна обработка).

(6) Ако дефектът на стоките е резултат от действията на трета страна, клиентът няма право на иск за обезщетение срещу Доставчика, а по-скоро срещу физическото или юридическото лице, което е причинило дефекта.

(7) Освен в случаите, когато клиентът има законно право да се откаже от договора, в тези случаи Доставчикът има право да поправи стоката, да замени стоката или да намали цената на стоката.

(8) Доставчикът не предоставя гаранция за дефекти, които се дължат на клиента.

8. ИСКОВЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

(1) В рамките на законовите разпоредби всички искове за обезщетение срещу Доставчика се ограничават до груба небрежност и злонамерено поведение. Тежестта на доказване се носи от клиента.

(2) В рамките на правните разпоредби всички искове за обезщетение се ограничават до разумно предвидими вреди, а именно до стойността на стоките.

(3) Клиентът е длъжен да провери стоките по отношение на тяхното предназначение за употреба. Доставчикът не носи отговорност за недостатъчна проверка.

(4) В рамките на законовите разпоредби Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от нарушаване на правата на трети лица. 

9. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТИТЕ

(1) Точка 9 се прилага само в случаите, в които се прилагат специални закони за отговорността за потребителските продукти.

(2) В рамките на законовите разпоредби всички искове за обезщетение от клиенти, както и от трети лица, които се основават на законово определена отговорност за продукти, не са обвързващи за Доставчика, освен ако ищецът не докаже, че дефектът е направен от Доставчика и е причинен поради изключителна небрежност.

(3) Независимо от разпоредбата, посочена в точка 9.2, отговорността за вреди е предвидена в точка 8, ако бизнесът се осъществява между юридически лица.

(4) В случай че клиентът продаде стоките на трети лица, той се задължава да изключи отговорността за вреди, причинени от Доставчика.

В случай че клиентът не направи това, той носи отговорност за всички вреди, които Доставчикът може да понесе в резултат на това.

10. ЗАБРАНА НА ПРИХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕТО НА ПЛАЩАНИЯТА

(1) Прехвърлянето на претенции на клиента към Доставчика на трети лица е забранено без изричното писмено съгласие на Доставчика.

(2) Без изричното съгласие на Доставчика не е възможно прихващане от трети лица.

(3) Правните претенции на клиента не му дават право да задържи плащането на цялото възнаграждение за покупка, а само на съответната пропорционална част от възнаграждението за покупка. Другите плащания трябва да се извършат незабавно.

11. ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

(1) Продадените стоки остават собственост на Доставчика и след предаването им във владение на Клиента, а именно до пълното изплащане на покупната цена от Клиента.

(2) Клиентът има право да използва стоките в рамките на обичайната си търговска дейност, но не може да залага стоките или да ги предоставя като обезпечение. Изпълнението от страна на други кредитори се съобщава незабавно на Доставчика. Клиентът е длъжен да разкрие на Доставчика имената и адресите на купувачите, както и целия инвентар и размера на вземанията, произтичащи от препродажби.

В рамките на законовите разпоредби Доставчикът може да събере всички вземания срещу клиента, произтичащи от неплащане на стоки, от длъжниците на клиента. Клиентът е длъжен да информира своите настоящи и потенциални купувачи за горните разпоредби.

(3) Клиентът (синдик, ликвидатор) трябва да предостави на Доставчика достъп до своите стоки и продукти, произведени със стоките, във всеки случай на забавено плащане – особено в случай на несъстоятелност. Освен това клиентът трябва да разкрие всички счетоводни книги на Доставчика и да предаде цялата необходима информация, свързана с изключването на вземанията на Доставчика от масата на несъстоятелността.

(4) Формулите и образците във всички случаи остават собственост на Доставчика, дори ако са направени за сметка на клиента.

12. ОПАКОВКА

(1) Цената на опаковката се включва в цената на стоките, с изключение на аксесоарите в контейнери, при които се заплаща контейнерът. Същата сума се начислява на клиента при връщането на контейнера.

(2) Извозването на празните контейнери се организира от TKK за негова сметка при следващата доставка или на по-късна дата. За целите на извозването на празни пластмасови бидони и други празни опаковки TKK d.o.o. е включена в система за събиране на отпадъци от опаковки.

13. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

(1) Клиентът изрично се съгласява, че подаването на поръчка може да означава, че индивидуални данни могат да бъдат съхранявани чрез обработка на данни и предавани на свързани дружества с цел изпълнение на поръчката.

(2) Клиентът се задължава да пази като търговска тайна цялата информация, произтичаща от взаимоотношенията, договорната документация и цялата друга информация, свързана с взаимното сътрудничество, за целия срок на договорните отношения и най-малко 5 години след тяхното прекратяване. За търговска тайна се счита по-специално следното: ценова листа, търговски и други условия за продажба, условия за насърчаване на продажбите и реклама, фактури, формуляри за поръчки, писма, протоколи, договорни документи и всички други данни в материализиран или нематериализиран вид. Страната, нарушила защитата на търговската тайна, носи отговорност пред Доставчика за всички имуществени и неимуществени вреди.

14. КЛАУЗА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

(1) С настоящото договарящите се страни изрично се задължават да се въздържат от всякакви действия, които биха имали признаци на корупционно поведение, при изпълнението на сделките по този договор.[E3] 

(2) Договарящите се страни се задължават също така да не дават, обещават или приемат подаръци или плащания в пари или други ценни предмети, пряко или непряко, една на друга или от друга, чрез служител или друг работник на една от договарящите се страни или на друга компания (служба, отдел, агенция) или друго лице с намерение за подкуп, за да склони служител или друг служител или клиент да злоупотреби със служебното си положение, така че да получи, задържи или насочи бизнеса към клиента или към някой от неговите помощници по изпълнението, представители, дистрибутори, дъщерни дружества или друга фирма-интегратор.) В случай на извършване или опит за извършване на действието, посочено в предходния параграф, вече сключен или валиден договор се счита за недействителен; ако обаче договорът все още не е валиден, той се счита за несключен.

15. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Доставчикът трябва да спазва международните законови санкции и разпоредби, издадени в ЕС, САЩ и Организацията на обединените нации. Клиентът признава и потвърждава задължението и потвърждава, че няма да използва продуктите, закупени от Доставчика, във връзка със санкционирани лица или санкционирани държави.

16. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

(1) Мястото на изпълнение на доставката и плащането е седалището на Доставчика.

(2) Окръжният съд в Нова Горица е компетентен за разрешаването на всички спорове, произтичащи от настоящото споразумение.

Тези Общи условия се прилагат от 1 януари 2023 г.

 

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia

Телефон: +386 (0)5 38 41 300
Електронна поща: info@tkk-group.com

Регистрация в Търговския регистър: Окръжен съд Нова Горица, рег. заявление №: 10029800

 

ЗА НАС

Фирма: TKK d.o.o.
Седалище: Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
Регистрационен номер: 5043123000
Данъчен номер: SI49428969
Номер на заявлението: 10029800, Търговски регистър, Окръжен съд Нова Горица
Акционерен капитал: 1 059 042,73 евро

Телефон: +386 (0)5 38 41 300 
Електронна поща: info@tkk-group.com

 

ПРАВНО УВЕДОМЛЕНИЕ

На уебсайта представяме обща информация за фирмата TKK d.o.o. и свързаните с нея дружества, нейните операции и продукти. 

Моля, прочетете внимателно това уведомление, тъй като то се отнася за всеки, който посещава този уебсайт. С използването на уебсайта http://www.tkk-group.com/ потребителят потвърждава, че е приел описаните тук Общи условия и се съгласява с тях.

Правна информация

Всички права запазени. Уведомлението се отнася за началната страница и всички подстраници на уебсайта http://www.tkk-group.com/. Цялата информация и материали (писмени и графични) на уебсайта http://www.tkk-group.com/ са защитени с авторско право и сродни права и/или права на индустриална собственост, чийто собственик е TKK d.o.o. и/или свързаните с него дружества. 

Потребителят може да използва съдържанието на уебсайта http://www.tkk-group.com/ изключително за лична, т.е. нетърговска употреба. Всяка друга форма на използване на съдържанието на уебсайта http://www.tkk-group.com/, особено за търговски цели, е забранена.

Ограничение на използването на информация и материали

Всяка информация и материали (писмени и графични), публикувани на уебсайта http://www.tkk-group.com/, могат да бъдат възпроизвеждани само за нетърговски цели, като трябва да бъдат запазени всички авторски и сродни права и/или бележки за права на индустриална собственост. Тази информация и материали не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани или разпространявани по друг начин с търговска цел без изричното писмено разрешение на TKK d.o.o. и/или свързаните с нея дружества.

Логото на TKK d.o.o. трябва да се използва при всяко възпроизвеждане или копиране на съдържанието от този уебсайт в съответствие с правилата на корпоративния графичен дизайн – всички права запазени. 

Уебсайтът http://www.tkk-group.com/ съдържа и информация от трети страни и връзки към уебсайтове на трети страни, като TKK d.o.o. не носи отговорност за тяхното съдържание и не дава никакви гаранции в това отношение. Отговорността на TKK d.o.o. за посещението и използването на свързани уебсайтове е напълно изключена.

Настоящото правно известие може да бъде изменяно от TKK d.o.o. по всяко време и е задължително за потребителите във вида, който е валиден към съответния момент, поради което се препоръчва потребителите да се запознават с неговото съдържание всеки път, когато посещават уебсайта http://www.tkk-group.com/. 

Забранява се използването на уебсайта http://www.tkk-group.com/, което противоречи на посочените тук правила. Потребителят, който използва уебсайта http://www.tkk-group.com/ в нарушение на посочените тук правила, носи пълна отговорност за собствените си действия.

Отказ от отговорност

Всичката информация и материали на уебсайта http://www.tkk-group.com/ се предоставят само с информационна цел. Компанията TKK d.o.o. се стреми да гарантира, че данните на уебсайта http://www.tkk-group.com/ са верни, актуални и пълни, но не може да гарантира тяхната точност и пълнота и не поема никаква отговорност в това отношение.

Потребителите използват уебсайта http://www.tkk-group.com/ и съдържанието, публикувано на тази страница, на свой риск. Нито TKK d.o.o., нито което и да е юридическо или физическо лице, което е участвало в създаването и производството на уебсайта или все още участва в надграждането му, не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от достъпа до, използването или невъзможността за използване на информацията на тези уебстраници, както и за грешки или пропуски в съдържанието им.

Компанията TKK d.o.o. не носи отговорност за каквито и да било щети (включително причинени от вируси), които потребителят може да претърпи върху компютърното оборудване, мобилния телефон или друго устройство и/или приложение, което може да се използва за достъп до този уебсайт, в резултат на посещението на уебсайта http://www.tkk-group.com/ или неговото използване. Компанията TKK d.o.o. не носи отговорност и за друг вид щети, които могат да възникнат от използването или невъзможността за използване на уебсайта http://www.tkk-group.com/. 

Компанията TKK d.o.o. си запазва правото да променя съдържанието на http://www.tkk-group. com/ уебсайта по всяко време, по какъвто и да е начин и по каквато и да е причина и без предварително уведомление, и не поема никаква отговорност за последиците от такива промени.


 [E1]„ne vpliva na veljavnost drugih določb pogojev“... „валидността на другите разпоредби на Общите условия“ – prosimo, preverite.

 [E2]Prevedli smo, kot da dobava ostane veljavna? Če ostane veljavna ponudba, zamenjajte z „офертата остава валидна“

 [E3]po tej pogodbi---verjetno gre za kopiran člen iz neke pogodbe, tukaj gre za splošne pogoje poslovanja; treba je spremeniti

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon

Имате нужда от помощ? Ние сме на ваше разположение.

Свържете се с нас
Image of happy people
 

 

Здравейте!

Прилагане

Забравили ли сте паролата си? Нулирайте паролата тук

Все още нямате профил?

Създаване на профил Right pointing arrow