Opći uvjeti


OPĆI UVJETI

1. PREDMET OPĆIH UVJETA

(1) Ovi Opći uvjetireguliraju sve aktivnosti (prodaja, isporuke itd.) tvrtke TKK d. o. o. (u nastavku teksta: Dobavljač) u odnosu s kupcima. Za sve dopune i izmjene Uvjeta, a posebno odstupanja od Općih uvjeta od strane kupca potrebna je pisana suglasnost Dobavljača. Pri podnošenju narudžbe kupac će prihvatiti ove Opće uvjete, koji će biti pravno obvezujući za Kupca.

(2) Ako je jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. [E1] U tom će slučaju nevažeća odredba biti zamijenjena odredbom koja najbolje odgovara ekonomskoj svrsi nevažeće odredbe. U slučaju dvosmislenosti pojedinačnih odredbi one će se tumačiti što je moguće bliže ekonomskoj svrsi dvosmislene odredbe.

(3) Ovi Opći uvjeti također se primjenjuju na sve buduće aktivnosti i poslovne odnose s Kupcem

2. PONUDA I NARUDŽBA

(1) Ponude nisu obvezujuće u smislu cijene, količine, isporuke i roka isporuke, osim ako nisu izričito označene kao obvezujuće. Dobavljač mora pisanim putem potvrditi narudžbu kupca, u protivnome se ne smatra da je ugovor sklopljen.

(2) Podaci iz kataloga, prospekta i sl. te usmene ili pisane izjave Dobavljača obvezujući su isključivo ako je to izričito spomenuto ili navedeno u potvrdi narudžbe.

(3) Ako se potvrda narudžbe razlikuje od narudžbe, smatrat će se da je takve razlike kupac prihvatio ako kupac na njih nije odmah uložio prigovor.

(4) U slučaju neznatnih odstupanja od ponude u isporuci robe od strane Dobavljača isporuka će biti važeća.[E2] 

(5) Očite pogreške u ponudama, potvrdama ili fakturama mogu se ispraviti u bilo kojem trenutku bez odobrenja kupca.

(6) Dobavljača zastupa isključivo ovlaštena osoba/tijelo. Izjave zaposlenika Dobavljača smatraju se obvezujućima isključivo uz pisano odobrenje ovlaštene osobe/tijela Dobavljača.

Sve izmjene i dopune ugovora stupaju na snagu isključivo uz pisanu potvrdu ovlaštene osobe/tijela Dobavljača.

(7) Ako potvrda narudžbe nije izdana, ugovor se smatra sklopljenim otpremom naručene robe od strane Dobavljača.

3. CIJENE

(1) Prodajna cijena jest cijena važeća na dan narudžbe ili cijena navedena u ponudi. Sve cijene koje navodi Dobavljač ne uključuju PDV, osim ako nije izričito navedeno drukčije. Ako nije drukčije dogovoreno, u cijenu nisu uključeni troškovi dostave, prijevoza i osiguranja; ti će se troškovi naplatiti odvojeno.

(2) Ako se troškovi rada ili drugi troškovi proizvodnje, kao što su na primjer troškovi sirovina, energije, prijevoza, financiranja, itd. povećaju u razdoblju između potvrde narudžbe i dana isporuke, a Dobavljač ne može utjecati na njih (npr. kolektivni ugovor, plaće), Dobavljač ima pravo prilagoditi prodajnu cijenu u skladu s tim, pri čemu će se te cijene primjenjivati na sve buduće isporuke. Dobavljač ima pravo korigirati cijene budućih isporuka ili usluga kako je prethodno navedeno.

(3) Osnova za izračun cijene je težina u kilogramima, broj komada ili volumen u litrama koji su utvrđeni u trenutku otpreme.

(4) Osim ako nije drukčije dogovoreno, Dobavljač zadržava pravo naplate troškova dostave za narudžbe neto vrijednosti manje od 500 EUR.

4. ISPORUKA

(1) Isporuka će biti „franko tvornica”, osim ako nije drukčije dogovoreno.

(2) U slučaju da Dobavljač samostalno obavlja prijevoz, ima pravo na naknadu svih troškova prijevoza.

(3) Datumi isporuke koje odredi Dobavljač nisu opće obvezujući. Datumi isporuke mogu se odrediti tek kada se utvrde svi detalji isporuke, točnije, mjesto i način prijevoza. Dobavljač može prema potrebi promijeniti datume isporuke. Odredbe o datumima isporuke nisu bitna sastavnica međusobnog dogovora između kupca i Dobavljača.

(4) U slučaju kašnjenja Dobavljača s isporukom kupac može otkazati ugovor tek na temelju pisane poruke, odnosno nakon isteka naknadno dogovorenog roka za pravilno izvršenje ugovora.

(5) U slučaju neočekivanih prepreka u isporuci robe (štrajkovi, prekidi rada, prekida isporuke sirovina, nedostatka sirovina, mjera državnih tijela, prometnih gužvi i sl. ili u slučaju više sile), Dobavljač ima pravo produljiti rok isporuke u skladu s tim ili odustati od isporuke u cijelosti ili djelomično bez ikakve odgovornosti za štetu.

(6) Ako Kupac ne preuzme dobivenu količinu u dogovorenom roku, Dobavljač ima pravo na paušalnu naknadu. Dobavljač ne gubi pravo na naknadne zahtjeve za naknadu štete. U slučaju kašnjenja od strane kupca rizik od slučajnog oštećenja ili uništenja robe prelazi na kupca od dana kada je roba postala dostupna za prihvaćanje.

(7) U slučaju kašnjenja u plaćanju od strane kupca Dobavljač ima pravo obustaviti daljnju isporuku robe. Sve fakture za kupce koje još nisu plaćene dospijevaju za plaćanje odmah bez pisane obavijesti Dobavljača.

(8) Isporuka robe može količinski odstupati od naručene količine.

U slučaju količinskog odstupanja kupac nema pravo odustati od ugovora niti zahtijevati odštetu od Dobavljača.

(9) Dobavljač zadržava pravo izmjene asortimana proizvoda kao i pravo da isporuči robu uz minimalne izmjene (prema trenutačno važećem katalogu) bez slanja obavijesti kupcu.

5. PRIJENOS RIZIKA

Ako kupac organizira prijevoz osobno ili preko prijevoznika, rizik se prenosi na kupca prema paritetu „franko tvornica” (Incoterms 2010.).

6. UVJETI PLAĆANJA

(1) Ako je ugovoreno plaćanje temeljem ispostavljene fakture, kupac je dužan podmiriti svoju obvezu iz ugovora do ugovorenog roka plaćanja. Gotovinski popusti vrijede samo u slučaju pisanog dogovora između kupca i Dobavljača. Ako kupac ne podmiri svoje dospjele obveze, svi dogovoreni popusti postat će nevažeći bez pisane obavijesti Dobavljača.

(2) U slučaju da kupac kasni s plaćanjem, obračunat će mu se zakonske zatezne kamate. Uz ugovorene zatezne kamate, Dobavljač ima pravo na naknadu svih eventualnih dodatnih šteta.

(3) U slučaju opravdane sumnje u platežnu sposobnost kupca Dobavljač se može povući iz potvrđenih narudžbi i već sklopljenih ugovora o isporukama bez otkaznog roka, uzimajući u obzir eventualne avansne uplate. Sve obveze koje kupac nije platio dospijevaju za plaćanje odmah.

(4) Osim ako nije drukčije dogovoreno, sva plaćanja bit će u eurima.

(5) Neovlaštene osobe zaposlene od strane Dobavljača imaju pravo prihvatiti naknadu za kupnju isključivo na temelju izričitog ovlaštenja ovlaštene osobe Dobavljača.

7. JAMSTVO ZA NEDOSTATKE

(1) U slučaju prigovora na kvalitetu isporučene robe kupac je dužan podnijeti pisani prigovor Dobavljaču u roku od 8 dana od dana isporuke robe navodeći identifikacijske podatke robe i razloge reklamacije. Dobavljač ne preuzima odgovornost za nedostatke koji proizlaze iz nestručne upotrebe robe i za robu kojoj je istekao rok trajanja.

U slučajevima kada su radnje kupca u suprotnosti s gore navedenim odredbama, svi jamstveni zahtjevi ili zahtjevi za naknadu štete neće biti važeći. Kupac mora dokazati da je nedostatak postojao u trenutku isporuke.

(2) Kupac mora poslati uzorke neispravne robe i obavijest o tome o vlastitom trošku i riziku.

(3) Nematerijalni nedostaci (kao što su male razlike u boji, manji nedostaci koji nestaju nakon nekog vremena ili ih kupac može popraviti zajedno s Dobavljačem uz vrlo malo truda) ne daju Kupcu pravo na potraživanje naknade štete od Dobavljača.

(4) Dobavljačeva roba proizvedena je kako je navedeno u narudžbi ili specifikaciji proizvoda. Svaki proizvod mora sadržavati Dobavljačeve upute za uporabu. U slučaju nepoštivanja uputa za uporabu Dobavljač ne odgovara za štetu. Dobavljač ne preuzima nikakvu odgovornost niti jamči upotrebu koja nije specifična za određeni proizvod.

(5) Jamstvo za isporučenu robu isključeno je kao i bilo koja i sva potraživanja kupca za štetu ako se roba ne može pregledati (npr. zbog daljnje obrade).

(6) Ako je nedostatak na robi rezultat radnji treće strane, kupac nema pravo zahtijevati naknadu štete od Dobavljača, nego ga može podnijeti osobi ili subjektu koji je prouzročio nedostatak.

(7) Osim u slučajevima kada kupac ima zakonsko pravo na povlačenje iz ugovora, Dobavljač će imati pravo na popravak robe, zamjenu robe ili smanjenje cijene robe.

(8) Dobavljač ne daje jamstvo za nedostatke koji se mogu pripisati kupcu.

8. ZAHTJEVI ZA NAKNADU ŠTETE

(1) U okviru zakonskih odredbi, svi zahtjevi za naknadu štete protiv Dobavljača bit će ograničeni na grubu nepažnju i zlonamjerno ponašanje. Teret dokazivanja snosi kupac.

(2) U okviru zakonskih odredbi, svi zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na razumno predvidivu štetu, odnosno na iznos do vrijednosti robe.

(3) Kupac je dužan pregledati robu u pogledu njezine namjene. Dobavljač nije odgovoran za nedostatan pregled.

(4) U okviru zakonskih odredbi, Dobavljač nije odgovoran za štetu zbog povrede prava trećih osoba. 

9. ODGOVORNOST ZA PROIZVODE

(1) Članak 9. primjenjivat će se samo u onim slučajevima u kojima se primjenjuju specifični zakoni o odgovornosti potrošača za proizvode.

(2) U okviru zakonskih odredbi, svi zahtjevi za naknadu štete od strane kupaca, kao i trećih strana, koji se temelje na odgovornosti za proizvode definiranoj zakonom, neće biti obvezujući za Dobavljača osim ako podnositelj zahtjeva ne dokaže da za nedostatak odgovoran Dobavljač i da je prouzročen krajnjim nemarom.

(3) Neovisno o odredbi iz članka 9.2., odgovornost za štetu predviđena je točkom 8. ako poslovanje teče između pravnih osoba.

(4) U slučaju da kupac proda robu trećim osobama, Kupac se obvezuje isključiti odgovornost za štete koje prouzroči Dobavljač.

U slučaju da kupac to ne učini, odgovara za svu štetu koju Dobavljač može pretrpjeti zbog toga.

10. ZABRANA PRIJEBOJA I ZADRŽAVANJA PLAĆANJA

(1) Zabranjeno je ustupanje potraživanja kupca prema Dobavljaču trećim stranama bez izričitoga pisanog pristanka Dobavljača.

(2) Bez izričitog pristanka Dobavljača nije moguć nikakav prijeboj od strane trećih strana.

(3) Pravni zahtjevi kupca ne daju kupcu pravo da uskrati isplatu pune naknade za kupnju, nego samo odgovarajući proporcionalni dio naknade za kupnju. Ostala plaćanja moraju se izvršiti odmah.

11. ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA

(1) Prodana roba ostaje vlasništvo Dobavljača čak i nakon što je roba predana u posjed kupca, odnosno sve dok kupac u cijelosti ne plati naknadu za kupnju.

(2) Kupac ima pravo koristiti se robom u okviru uobičajenog poslovanja, ali je ne smije založiti ili dati kao jamstvo. Ovrhe od strane drugih vjerovnika odmah se moraju prijaviti Dobavljaču. Kupac je dužan otkriti Dobavljaču imena i adrese kupaca kao i cjelokupni inventar i iznos potraživanja proizašlih iz preprodaje.

U okviru zakonskih odredbi, Dobavljač može naplatiti sva potraživanja prema kupcu proizašla iz neplaćanja robe od kupčevih dužnika. Kupac je dužan obavijestiti svoje sadašnje i potencijalne kupce o gore navedenim odredbama.

(3) Kupac (primatelj, likvidator) mora Dobavljaču omogućiti pristup svojoj robi i proizvodima proizvedenima s robom u svakom slučaju zakasnjelog plaćanja – posebno stečaja. Osim toga, kupac mora Dobavljaču otkriti sve poslovne knjige i predati sve potrebne podatke relevantne za izuzimanje potraživanja Dobavljača iz stečajne mase.

(4) Formule i uzorci u svakom slučaju ostaju vlasništvo Dobavljača, čak i ako su pripremljeni o trošku kupca.

12. AMBALAŽA

(1) Cijena ambalaže uključena je u cijenu robe, osim dodataka u spremnicima za koje se spremnik naplaćuje. Isti iznos priznaje se kupcu pri povratu spremnika.

(2) Odvoz praznih spremnika organizira TKK o svojem trošku pri sljedećoj isporuci ili na neki drugi datum. Za potrebe odvoza praznih plastičnih bačvi i ostale prazne ambalaže TKK d. o. o. uključen je u sustav prikupljanja otpadne ambalaže.

13. ZAŠTITA PODATAKA

(1) Kupac izričito potvrđuje da slanje narudžbe može značiti da se pojedinačni podaci mogu pohraniti obradom podataka i prenijeti povezanim društvima radi izvršenja narudžbe.

(2) Kupac se obvezuje sve podatke proizašle iz odnosa, ugovornu dokumentaciju i sve ostale podatke vezane za međusobnu suradnju čuvati kao poslovnu tajnu za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te najmanje pet godina nakon njegova prestanka. Poslovnom tajnom posebno će se smatrati: cjenik, komercijalni i drugi prodajni uvjeti, uvjeti unapređenja prodaje i oglašavanja, fakture, narudžbenice, dopisi, zapisnici, ugovorna dokumentacija i svi drugi podaci u materijalnome ili nematerijalnom obliku. Ugovorna strana koja prekrši obvezu zaštite poslovne tajne odgovara Dobavljaču za svu materijalnu i nematerijalnu štetu.

14. ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

(1) Ugovorne strane ovime se izričito obvezuju da će se suzdržati od bilo kakvih radnji koje bi pokazivale znakove koruptivnog ponašanja u izvršavanju transakcija u sklopu ovog ugovora.[ E3] 

(2) Ugovorne strane nadalje se obvezuju da neće davati, obećavati ili prihvaćati bilo kakav dar ili plaćanje u novcu ili bilo kojemu drugome vrijednom predmetu, izravno ili neizravno, jedna drugoj, preko bilo kojeg službenika ili drugog zaposlenika jedne od ugovornih strana ili drugog poduzeća (službe, odjela, agencije) ili bilo koje osobe s namjerom podmićivanja, kako bi se zaposlenika ili drugog zaposlenika ili kupca navelo na zlouporabu položaja, kako bi dobili, zadržali ili usmjerili posao s klijentom ili bilo kojim od njegovih pomoćnika u izvedbi, predstavnikom, distributerom, društvom kćeri ili drugim integriranim društvom. U slučaju počinjenja ili pokušaja djela iz prethodnog stavka već sklopljen ili važeći ugovor postat će ništetan; ako ugovor još nije važeći, smatrat će se da nije ni sklopljen.

15. OGRANIČENJE ISPORUKE

Dobavljač ima obvezu poštivanja međunarodnih pravnih sankcija i propisa izdanih u EU-u, SAD-u i Ujedinjenim narodima. Kupac prihvaća i potvrđuje tu obvezu te potvrđuje da se neće koristiti proizvodima kupljene od Dobavljača u vezi sa sankcioniranim subjektima ili sankcioniranim zemljama.

16. MJESTO IZVRŠENJA, MJESTO NADLEŽNOSTI I MJERODAVNI ZAKON

(1) Mjesto izvršenja za isporuku i plaćanje bit će sjedište Dobavljača.

(2) Okružni sud u Novoj Gorici nadležan je za rješavanje svih sporova proizašlih iz ovog ugovora.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1. siječnja 2023. nadalje.

 

TKK d. o. o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija

Telefon: +386 (0)5 38 41 300
E-pošta: info@tkk-group.com

Upisano u sudski registar: Okružni sud u Novoj Gorici, broj zahtjeva za upis: 10029800

 

O NAMA

Tvrtka: TKK d. o. o.
Sjedište: Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
Registarski broj: 5043123000
Porezni identifikacijski broj: SI49428969
Broj zahtjeva za upis: 10029800, Registar poduzeća Okružnog suda u Novoj Gorici
Temeljni kapital: 1.059.042,73 EUR

Telefon: +386 (0)5 38 41 300 
E-pošta: info@tkk-group.com

 

PRAVNA OBAVIJEST

Na ovome mrežnome mjestu dajemo opće informacije o društvu TKK d. o. o. i njegovim povezanim društvima, njegovu poslovanju i proizvodima. 

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu obavijest jer se odnosi na svakoga tko posjećuje ovo mrežno mjesto. Upotrebom mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/ korisnik potvrđuje da je prihvatio ovdje opisane Opće uvjete te da je suglasan s njima.

Pravne informacije

Sva prava pridržana. Obavijest se odnosi na početnu stranicu i sve podstranice mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/. Sve informacije i materijali (pisani i slikovni) na mrežnome mjestu http://www.tkk-group.com/ zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijskog vlasništva, čiji je nositelj TKK d. o. o. i/ili s njime povezana društva. 

Korisnik sadržaj mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/ može upotrebljavati isključivo za svoje osobne, tj. nekomercijalne svrhe. Bilo koji drugi oblik upotrebe sadržaja mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/, posebice za komercijalne svrhe, zabranjen je.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Sve informacije i materijali (pisani i slikovni) objavljeni na mrežnome mjestu http://www.tkk-group.com/ smiju se reproducirati samo za nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sve obavijesti o autorskim i srodnim pravima i/ili obavijesti o pravima industrijskog vlasništva. Informacije i materijali ne smiju se kopirati, reproducirati ili na bilo koji drugi način širiti s komercijalnim svrhama bez izričitoga pisanog dopuštenja društva TKK d. o. o. i/ili njegovih povezanih društava.

Logotip TKK d. o. o. mora se upotrebljavati na svakoj reprodukciji ili kopiji sadržaja ovog mrežnog mjesta u skladu s pravilima korporativnoga grafičkog dizajna – sva prava pridržana. 

Mrežno mjesto http://www.tkk-group.com/ također sadržava informacije trećih strana i poveznice na mrežne stranice trećih strana, pri čemu TKK d. o. o. neće biti odgovoran za njihov sadržaj i ne daje nikakva jamstva u tom smislu. Odgovornost TKK d. o. o. za posjećivanje i upotrebu povezanih mrežnih stranica potpuno je isključena.

TKK d. o. o. može izmijeniti ovu Pravnu obavijest u bilo kojem trenutku, a ona je obvezujuća za korisnike u obliku koji je važeći u svako relevantno vrijeme, zbog čega se preporučuje da se korisnici upoznaju s njezinim sadržajem pri svakom posjetu mrežnome mjestu http://www.tkk-group.com/. 

Upotreba mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/ koja je u suprotnosti s ovdje navedenim pravilima zabranjena je. Korisnik koji mrežno mjesto http://www.tkk-group.com/ upotrebljava u suprotnosti s ovdje navedenim pravilima potpuno je odgovoran za svoje postupke.

Odricanje od odgovornosti

Sve informacije i materijali na mrežnome mjestu http://www.tkk-group.com/ služe isključivo za informativne svrhe. Društvo TKK d. o. o. nastoji osigurati da su podaci na mrežnome mjestu http://www.tkk-group.com/ točni, ažurni i potpuni, ali ne može jamčiti njihovu točnost i potpunost te ne preuzima nikakvu odgovornost u tom smislu.

Korisnici upotrebljavaju mrežno mjesto http://www.tkk-group.com/ i sadržaj objavljen na tome mrežnome mjestu na vlastitu odgovornost. Ni TKK d. o. o. ni bilo koja pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u izradi ovoga mrežnog mjesta ili još sudjeluje u njegovoj nadogradnji stoga nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu pristupom, upotrebom ili nemogućnošću upotrebe informacija na ovim mrežnim stranicama ili za bilo kakve pogreške ili propuste u njihovu sadržaju.

Društvo TKK d. o. o. nije odgovorno ni za kakvu štetu (uključujući onu prouzročenu virusima) koju korisnik može pretrpjeti na računalnoj opremi, mobilnom telefonu ili bilo kojemu drugom uređaju i/ili aplikaciji koji se mogu upotrijebiti za pristup ovome mrežnome mjestu, kao posljedicu posjećivanja mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/ ili bilo kakve njegove upotrebe. Društvo TKK d. o. o. također neće biti odgovorno ni za koju drugu vrstu štete koja može proizaći iz korištenja ili nemogućnosti korištenja mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/. 

TKK d. o. o. zadržava pravo izmjene sadržaja mrežnog mjesta http://www.tkk-group.com/ u bilo koje vrijeme, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga te bez prethodne najave, te ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice takvih promjena.


 [E1]"ne vpliva na veljavnost drugih določb pogojev"..."the validity of the other provisions of the Terms and Conditions" – prosimo, preverite.

 [E2]Prevedli smo, kot da dobava ostane veljavna? Če ostane veljavna ponudba, zamenjajte z "the offer shall remain valid"

 [E3]po tej pogodbi---verjetno gre za kopiran člen iz neke pogodbe, tukaj gre za splošne pogoje poslovanja; treba je spremeniti

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon

Trebate pomoć? Tu smo za vas.

Obratite nam se
Image of happy people
 

Pozdrav!

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku? Ponovo postavite lozinku ovdje

Nemate korisnički račun?

Kreirajte korisnički račun Right pointing arrow