Általános szerződési feltételek


Általános szerződési feltételek

1. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

(1) Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános szerződési feltételek) szabályozzák a TKK d.o.o. társaság (továbbiakban: Szállító) ügyfelekkel végzett minden tevékenységét (értékesítés, szállítás stb.). Az Általános szerződési feltételek bármilyen kiegészítéséhez és módosításához, különösen az ügyfél által az Általános szerződési feltételektől való eltéréshez a Szállító írásos hozzájárulása szükséges. A rendelés leadásakor az ügyfél köteles elfogadni a jelen Általános szerződési feltételeket, amelyek jogilag is kötelező érvényűek az Ügyfélre nézve.

(2) Ha a jelen Általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, ez nem érinti az Általános szerződési feltételek többi részének érvényességét. [E1] Ilyen esetben az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a legjobban megközelíti az érvénytelen rendelkezés gazdasági célját. Ha bizonyos rendelkezések nem egyértelműek, akkor azokat úgy kell értelmezni, hogy a lehető legközelebb essenek a rendelkezés gazdasági céljához.

(3) A jelen Feltételek az Ügyféllel kötött összes jövőbeni tevékenységre és üzleti kapcsolatra is vonatkoznak.

2. AJÁNLAT ÉS MEGRENDELÉS

(1) Az ajánlatok nem kötelező érvényűek az ár, a mennyiség, a szállítás és a szállítási idő tekintetében, kivéve abban az esetben, ha kifejezetten kötelező érvényűként jelölik meg őket. A Szállító köteles a megrendelő megrendelését írásban visszaigazolni, ellenkező esetben a szerződés nem minősül megkötöttnek.

(2) A katalógusokból, prospektusokból és hasonlók kiadványokból származó információk, valamint a Szállító szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatai csak akkor kötelező érvényűek, ha ezt kifejezetten kimondják vagy a megrendelés visszaigazolásában szerepel.

(3) Ha a megrendelés visszaigazolása eltér a megrendeléstől, az eltérést a Ügyfél által elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél azonnal nem tiltakozik ellene.

(4) Amennyiben a Szállító az áru átadása során elhanyagolható mértékben eltér az ajánlattól, a szállítás érvényes marad.[E2] 

(5) Az ajánlatokban, visszaigazolásokban vagy számlákban lévő nyilvánvaló hibák a megrendelő jóváhagyása nélkül bármikor kijavíthatók.

(6) A Szállítót kizárólag arra felhatalmazott személy/testület képviselheti. A Szállító alkalmazottai által tett nyilatkozatok és nyilatkozatok nem kötelező érvényűek a Szállító erre felhatalmazott személyének/szervének írásbeli jóváhagyása nélkül.

Minden szerződésmódosítás csak a Szállító meghatalmazott személyének/szervének írásbeli visszaigazolásával lép hatályba.

(7) A megrendelés visszaigazolásának hiányában a szerződés a megrendelt áru Szállító általi kiszállításával létrejöttnek tekintendő.

3. ÁRAK

(1) Az eladási ár a megrendelés napján érvényes ár vagy az ajánlatban szereplő ár. A Szállító által megadott összes ár áfa nélkül értendő, kivéve, ha ez kifejezetten másként szerepel. Eltérő megállapodás hiányában az ár nem tartalmazza a kiszállítási és szállítási költségeket, valamint a biztosítást; ezeket a költségeket külön kell számlázni.

(2) Ha a munkaerőköltségek vagy egyéb termelési költségek, például nyersanyag-, energia-, szállítási, finanszírozási stb. költségek a megrendelés visszaigazolása és a kiszállítás napja közötti időszakban megnövekednek, és ez a Szállító befolyási körén kívül esik (mint például kollektív szerződés, bér), a Szállító jogosult az eladási árat ennek megfelelően módosítani, így ezek az árak minden későbbi szállításra vonatkoznak. A későbbi szállítások vagy szolgáltatások tekintetében a Szállító jogosult az árakat a fentiek szerint módosítani.

(3) Az ár kiszámításának alapja a szállításkor meghatározott tömeg kilogrammban, darabszám vagy térfogatliterben.

(4) Eltérő megállapodás hiányában a Szállító fenntartja a jogot a szállítási költség felszámítására 500 eurónál kisebb értékű megrendelés esetén.

4. SZÁLLÍTÁS

(1) Eltérő megállapodás hiányában a szállítás a „gyárból” történik.

(2) Amennyiben a Szállító saját költségére végzi a szállítást, jogosult az összes szállítási költség megtérítésére.

(3) A megadott szállítási határidők nem kötelező érvényűek. A szállítási dátumok csak akkor határozhatók meg, ha minden szállítási részlet, különösen a hely és a szállítási mód is meg van adva. A Szállító a szállítási dátumokat szükség szerint módosíthatja. A szállítási időpontokra vonatkozó rendelkezések nem képezik a Megrendelő és a Szállító közötti kölcsönös megállapodás lényeges elemét.

(4) A Szállító késedelmes szállítása esetén az ügyfél a szerződéstől csak írásbeli felszólítás alapján, tehát az utólag vállalt, a szerződés megfelelő teljesítésére vonatkozó határidő lejárta után állhat el.

(5) Az áruszállítás váratlan akadályai (sztrájkok, üzemzavarok, nyersanyagellátás megszakadása, nyersanyaghiány, állami hatósági intézkedések, forgalmi dugók stb. vagy vis maior) esetén a Szállító kártérítési felelősség nélkül jogosult a szállítás idejét ennek megfelelően meghosszabbítani, vagy a szállítástól részben vagy egészben elállni.

(6) Amennyiben az ügyfél a beszerzett mennyiséget a megállapodott határidőn belül nem veszi át, a Szállítót egyösszegű kompenzáció illeti meg. A Szállító nem veszíti el a jogát a későbbi kártérítési igények érvényesítésére. Az ügyfél késedelme esetén az áru véletlen sérülésének vagy megsemmisülésének kockázata attól a naptól száll át az ügyfélre, amikor az áru átvételre elérhetővé válik.

(7) Az ügyfél késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult az áru további szállítását felfüggeszteni. A még ki nem fizetett vevői számla a Szállító általi írásbeli értesítés nélkül azonnali fizetésre esedékessé válik.

(8) Az áru szállítása mennyiségben eltérhet a megrendelt mennyiségtől.

Mennyiségi eltérés esetén a megrendelőnek nincs joga a szerződéstől elállni vagy a Szállítótól kártérítést követelni.

(9) A Szállító fenntartja a jogot a termékválaszték megváltoztatására, valamint a minimálisan módosított áruk (az adott időpontban érvényes katalógus szerint) szállítására a vásárló értesítése nélkül.

5. KOCKÁZAT ÁTRUHÁZÁSA

Ha az Ügyfél személyesen vagy fuvarozón keresztül szervezi meg a szállítást, a kockázat a „gyárból” paritás szerint átszáll az ügyfélre (Incoterms 2010).

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

(1) Abban az esetben, ha úgy állapodnak meg, hogy a fizetés a számla kiállítása alapján történik, az ügyfélnek a szerződés szerinti felelősségét a vállalt fizetési határidőig rendeznie kell. A készpénzes engedmények csak az Ügyfél és a Szállító írásbeli megállapodása esetén érvényesek. Valamennyi megállapodásban foglalt kedvezmény a Szállító írásbeli értesítése nélkül érvényét veszti abban az esetben, ha az Ügyfél nem fizet az esedékes felelősség szerint.

(2) Az Ügyfél késedelmes fizetés esetén törvényben foglalt késedelmi kamatot köteles fizetni. A kikötött késedelmi kamaton felül a Szállító jogosult minden további esetleges kár megtérítésére.

(3) Amennyiben az Ügyfél fizetési képességével kapcsolatban megalapozott kétség merül fel, a Szállító az esetleges előlegek figyelembevételével felmondási idő nélkül elállhat a visszaigazolt megrendelésektől és a már megkötött szállítási szerződésektől. Minden, az Ügyfél által ki nem fizetett kötelezettség azonnal esedékessé válik.

(4) Eltérő megállapodás hiányában minden fizetés euróban történik.

(5) A Szállító által alkalmazott illetéktelen személyek a vételi ellenértéket csak a Szállító meghatalmazott személyének kifejezett felhatalmazása alapján jogosultak elfogadni.

7. MEGHIBÁSODÁSRA VONATKOZÓ GARANCIA

(1) A szállított áru minőségével szembeni kifogás esetén az Ügyfél köteles az áru átadásától számított 8 napon belül írásbeli reklamációt benyújtani a Szállítónak, amely tartalmazza az érintett áru azonosító adatait és a kifogás okait. A Szállító nem vállal felelősséget az áru nem szakszerű használatából eredő hibákért, valamint a lejárt árukért.

Azokban az esetekben, amikor a vásárló intézkedései ellentétesek a fent említett rendelkezésekkel, minden szavatossági igény vagy kártérítési igény kizárásra kerül. Az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba a szállítás időpontjában már fennállt.

(2) A Megrendelő köteles a hibás árukról saját költségére és kockázatára mintát küldeni értesítés útján.

(3) A nem anyagi hibák (például kisebb színeltérések, kisebb hibák, amelyek egy idő után eltűnnek, vagy amelyeket az Ügyfél a Szállítóval közösen nagyon kis erőfeszítéssel kijavíthat) nem jogosítja fel az Ügyfelet a Szállítóval szembeni kártérítési igényre.

(4) A Szállító árui a megrendelésben vagy a termékleírásban foglaltak szerint készülnek. Minden terméknek tartalmaznia kell a Szállító használati utasítását. A használati utasítás be nem tartása esetén a Szállító kártérítési felelősséget nem vállal. A Szállító nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát olyan használatért, amely nem az adott termékre vonatkozik.

(5) A kiszállított árukra vonatkozó szavatosság kizárt, csakúgy, mint az Ügyfél minden kártérítési igénye, ha az áru nem ellenőrizhető (pl. további feldolgozás miatt).

(6) Ha az áru hibája harmadik fél tevékenységének eredménye, az Ügyfelet nem a Szállítóval, hanem a hibát okozó személlyel vagy szervezettel szembeni illeti meg a kártérítési igény.

(7) Azon esetek kivételével, amikor az Ügyfélnek törvényes joga van elállni a szerződéstől, a Szállítónak joga van ezekben az esetekben az árut kijavítani, az árut kicserélni vagy az áru árát csökkenteni.

(8) Az Ügyfélnek felróható hibákért a Szállító nem vállal garanciát.

8. KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK

(1) A jogszabályi rendelkezések keretein belül a Szállítóval szembeni összes kártérítési igény súlyos gondatlanságra és rosszindulatú magatartásra korlátozódik. A bizonyítási teher az Ügyfelet terheli.

(2) A jogszabályi rendelkezések keretein belül minden kártérítési igény az észszerűen előrelátható kárra korlátozódik, mégpedig az áru értékéig.

(3) Az Ügyfélnek meg kell vizsgálnia az árut a felhasználási cél szempontjából. A Szállító nem vállal felelősséget a nem megfelelő ellenőrzésért.

(4) A Szállító a jogszabályi rendelkezések keretein belül nem vállal kártérítési felelősséget harmadik személyek jogainak megsértése miatt. 

9. A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉG

(1) A 9. pont csak azokban az esetekben alkalmazandó, amikor specifikus, fogyasztási cikkekre vonatkozó felelősségi jogszabályok vannak érvényben.

(2) A jogszabályi rendelkezések keretein belül az Ügyfelek és harmadik személyek minden olyan kártérítési igénye, amely jogszabályban meghatározott termékfelelősségen alapul, nem kötelező érvényű a Szállítóra nézve, kivéve, ha a panaszos bizonyítja, hogy a hibát a Szállító és rendkívüli gondatlanság okozta.

(3) A 9.2. pontban foglalt rendelkezéstől függetlenül a kártérítési felelősség a 8. pontban irányadó jogi személyek közötti üzletvitel esetén.

(4) Abban az esetben, ha az Ügyfél az árut harmadik félnek értékesíti, az Ügyfél vállalja, hogy a Szállító nem vonható felelősségre az okozott károkért.

Amennyiben az Ügyfél ezt elmulasztja, az ebből eredően a Szállítót esetlegesen érő károkért a harmadik fél tartozik felelősséggel.

10. A KIFIZETÉSEK BESZÁMÍTÁSÁNAK ÉS VISSZATARTÁSÁNAK TILTÁSA

(1) A Szállító kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos az Ügyfélnek a Szállítóval szembeni követeléseit harmadik személyre átruházni.

(2) A Szállító kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik fél általi beszámítás nem lehetséges.

(3) Az Ügyfél jogi követelései nem jogosítják fel a teljes vételi ellenérték megfizetésének visszatartására, csak a vételi ellenérték megfelelő arányos részét tarthatja vissza. Az egyéb befizetéseket azonnal teljesíteni kell.

11. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

(1) Az eladott áru a Szállító tulajdonában marad azután is, hogy az árut az Ügyfél birtokába adták, azaz mindaddig, amíg az Ügyfél a vételár teljes összegét meg nem fizeti.

(2) Az Ügyfél jogosult az árut a szokásos üzleti tevékenysége keretében használni, de az árut nem zálogosíthatja el és nem adhatja át biztosítékul. Más hitelezők végrehajtását haladéktalanul jelenteni kell a Szállítónak. Az Ügyfél köteles a Szállítóval közölni a vevők nevét és címét, valamint a teljes készletet és a továbbértékesítésből származó követelések összegét.

A Szállító a jogszabályi rendelkezések keretein belül behajthatja az Ügyféllel szemben az áru elmulasztásából eredő valamennyi követelést a megrendelő adósaival szemben. A fenti rendelkezésekről az Ügyfél köteles tájékoztatni jelenlegi és potenciális vásárlóit.

(3) A megrendelő (átvevő, felszámoló) köteles minden egyes fizetési késedelem – különösen csőd – esetén hozzáférést biztosítani a Szállítónak az áruihoz, az áru felhasználásával előállított termékeihez. Ezen túlmenően a megrendelő köteles minden számviteli könyvet átadni a Szállítónak, illetve át kell adnia a Szállító követeléseinek a csődvagyonból való kizárásához szükséges összes információt.

(4) A képletek és minták minden esetben a Szállító tulajdonát képezik, még akkor is, ha az Ügyfél költségére készültek.

12. CSOMAGOLÁS

(1) A csomagolás árát az áru ára tartalmazza, kivéve a konténerben lévő tartozékokat, ahol a konténerért fizetni kell. Ugyanilyen összeget kell kiszámlázni az Ügyfélnek a konténer visszaküldésekor.

(2) Az üres konténerek elszállítását a TKK vállalat saját költségén a következő átadáskor vagy későbbi időpontban szervezi meg. Üres műanyag hordók és egyéb üres csomagolások elszállítása céljából a TKK d.o.o. csomagolásihulladék-gyűjtési pontnak minősül.

13. ADATVÉDELEM

(1) Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a rendelés leadása azt jelentheti, hogy bizonyos adatok adatkezeléssel tárolásra kerülhetnek, és a megrendelés teljesítése céljából társult vállalkozásoknak továbbíthatók.

(2) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszonyból származó valamennyi adatot, a szerződéses dokumentációt és minden egyéb, a kölcsönös együttműködésre vonatkozó információt a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, de annak megszűnését követően legalább 5 évig üzleti titokként megőrzi. A következők – többek között – kifejezetten üzleti titoknak minősülnek: árlista, kereskedelmi és egyéb értékesítési feltételek, értékesítési promóciós és reklámozási feltételek, számlák, megrendelőlapok, levelek, jegyzőkönyvek, szerződéses dokumentumok és minden egyéb adat materializált vagy nem materializált formában. Az üzleti titok védelmét megsértő fél a Szállítónak okozott minden vagyoni és nem vagyoni kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

14. KORRUPCIÓ ELLENI ZÁRADÉK

(1) A Szerződő felek kifejezetten kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés szerinti ügyletek lebonyolítása során tartózkodnak minden olyan cselekménytől, amely korrupt magatartásra utalhat.[E3] 

(2) A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem adnak, ígérnek vagy fogadnak el ajándékot vagy fizetést pénzben vagy más értékes tárgyban sem egymásnak, sem bármely Szerződő fél tisztviselőjén vagy alkalmazottján keresztül, vagy egy másik társaságon (szolgáltatás, részleg, ügynökség) vagy bármely olyan személyen keresztül, aki vesztegetés szándékával egy alkalmazottat, más alkalmazottat vagy ügyfelet helyzetével való visszaélésre késztet annak érdekében, hogy üzletet szerezzen vagy megtartson, illetve az üzletet egy ügyfélhez vagy bármely jogosult asszisztenséhez, képviselőjéhez, forgalmazójához, leányvállalatához vagy más integrátor vállalathoz irányítsa. Az előző bekezdésben említett cselekmény elkövetése vagy megkísérlése esetén a már megkötött vagy érvényes szerződés semmissé válik; ha azonban a szerződés még nem érvényes, úgy azt meg nem kötöttnek kell tekinteni.

15. A SZÁLLÍTÁS KORLÁTOZÁSA

A Szállítónak meg kell felelnie az EU-ban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Nemzetekben kiadott nemzetközi jogi szankcióknak és előírásoknak. Az Ügyfél tudomásul veszi és megerősíti kötelezettségét, és megerősíti, hogy a Szállítótól vásárolt termékeket nem használja szankcionált szervezetekkel vagy szankcionált országokkal kapcsolatban.

16. A TELJESÍTÉS HELYE, AZ ILLETÉKESSÉG HELYE ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG

(1) A szállítás és a fizetés teljesítési helye a Szállító székhelye.

(2) A Nova Goricai Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel a jelen megállapodásból eredő valamennyi vita megoldására.

A jelen Általános szerződési feltételek 2023. január 1-től hatályosak.

 

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia

Telefonszám: +386 (0)5 38 41 300
E-mail: info@tkk-group.com

Bejegyzés a cégjegyzékbe: Nova Gorica kerületi bírósága, reg. pályázati szám: 10029800

 

RÓLUNK

Vállalat: TKK d.o.o.
Székhely: Srpenica 1, 5224 Srpenica, Szlovénia
Reg. azonosítószám: 5043123000
Adóazonosító szám: SI49428969
Alkalmazás száma: 10029800, Cégjegyzék, Nova Gorica kerületi bírósága
Bejegyzett tőke: 1 059 042,73 euró

Telefon: +386 (0)5 38 41 300 
E-mail: info@tkk-group.com

 

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon általános információkat közölünk a TKK d.o.o. társaságról és társult vállalkozásairól, valamint a működéséről és termékeiről. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a közleményt, mivel mindenkire vonatkozik, aki erre a webhelyre ellátogat. A http://www.tkk-group.com/ weboldal használatával a felhasználó elismeri, hogy elfogadja az itt leírt feltételeket és egyetért azokkal.

Jogi információk

Minden jog fenntartva. A közlemény a http://www.tkk-group.com/ weboldal kezdőlapjára és minden aloldalára egyaránt vonatkozik. A http://www.tkk-group.com/ weboldalon található minden információ és anyag (írásos és képi) szerzői és vonatkozó jogok és/vagy iparjogvédelem alatt áll, melynek tulajdonosa a TKK d.o.o. és/vagy társult vállalatai. 

A felhasználó a http://www.tkk-group.com/ weboldal tartalmát kizárólag személyes, azaz nem kereskedelmi célra használhatja fel. Tilos a http://www.tkk-group.com/ weboldal tartalmát bármilyen más célra, különösen kereskedelmi célokra felhasználni.

Az információk és anyagok felhasználásának korlátozása

A http://www.tkk-group.com/ weboldalon közzétett minden információ és anyag (írásos és képi) csak nem kereskedelmi célból reprodukálható, így minden szerzői joggal és vonatkozó joggal és/vagy ipari tulajdonjoggal kapcsolatos nyilatkozatot meg kell őrizni. Ezeket az információkat és anyagokat a TKK d.o.o. és/vagy társult vállalkozásai kifejezett írásos engedélye nélkül tilos másolni, reprodukálni vagy egyéb módon kereskedelmi célból terjeszteni.

A weboldal tartalmának bármely reprodukcióján vagy másolatán a TKK d.o.o. logót használni kell a vállalati grafikai tervezés szabályai szerint – minden jog fenntartva. 

A http://www.tkk-group.com/ weboldal harmadik felektől származó információkat és harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat is tartalmaz, így a TKK d.o.o. nem vállal felelősséget azok tartalmáért, és nem vállal garanciát ezzel kapcsolatban. A TKK d.o.o. nem vállal felelősséget a hivatkozott weboldalakra való ellátogatással és a weboldalak használatával kapcsolatban.

A jelen Jogi közleményt a TKK d.o.o. bármikor módosíthatja, és a mindenkor érvényes formában kötelező érvényű a felhasználókra nézve, ezért javasoljuk, hogy a felhasználók minden alkalommal, amikor felkeresik a http://www.tkk-group.com/ weboldalt, ismerkedjenek meg annak tartalmával. 

Tilos a http://www.tkk-group.com/ weboldal olyan jellegű használata, amely sérti az itt leírt szabályokat. Az a felhasználó, aki a http://www.tkk-group.com/ weboldalt az itt leírt szabályokat megsértve használja, teljes mértékben felelős saját tetteiért.

Felelősségkizárás

A http://www.tkk-group.com/ weboldalon található összes információ és anyag csak tájékoztató jellegű. A TKK d.o.o. vállalat törekszik arra, hogy a http://www.tkk-group.com/ weboldalon található adatok helyesek, naprakészek és teljesek legyenek, de azok pontosságát és teljességét nem tudja garantálni, és ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal.

A felhasználók a http://www.tkk-group.com/ weboldalt és az ezen az oldalon közzétett tartalmat saját felelősségükre használják. Sem a TKK d.o.o., semelyik jogi vagy természetes személy, aki részt vett a weboldal létrehozásában és kezelésében, vagy továbbra is részt vesz annak frissítésében, nem felelős az ezen weboldalakon található információk eléréséből, használatából vagy felhasználásának képtelenségéből, valamint a tartalmukban előforduló hibákból vagy hiányosságokból eredő károkért.

A TKK d.o.o. vállalat nem vállal felelősséget semmilyen kárért (ideértve a vírusok okozta károkat is), amely a felhasználót a weboldal eléréséhez használt számítógépes berendezésen, mobiltelefonon vagy bármely más olyan eszközön és/vagy alkalmazáson éri a http://www.tkk-group.com/ weboldalon tett látogatás vagy annak használata eredményeként. A TKK d.o.o. vállalat nem vállal felelősséget semmilyen más jellegű kárért, amely a http://www.tkk-group.com/ weboldal használatából vagy használatának képtelenségéből eredhet. 

A TKK d.o.o. vállalat fenntartja a jogot, hogy a http://www.tkk-group.com/ weboldal tartalmát bármikor, bármilyen módon és okból, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, és nem vállal felelősséget az ilyen változtatások következményeiért.


 [E1]"ne vpliva na veljavnost drugih določb pogojev"..."az általános szerződési feltételek előírásainak érvényessége" – prosimo, preverite.

 [E2]Prevedli smo, kot da dobava ostane veljavna? Če ostane veljavna ponudba, zamenjajte z "the offer shall remain valid"

 [E3]po tej pogodbi---verjetno gre za kopiran člen iz neke pogodbe, tukaj gre za splošne pogoje poslovanja; treba je spremeniti

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon

Segítségre van szüksége? Szívesen segítünk.

Forduljon hozzánk
Image of happy people
 

Üdv!

Jelentkezés

Elfelejtette a jelszavát? Itt állíthatja vissza jelszavát

Még nincs fiókja?

Fiók létrehozása Right pointing arrow